Tag Archive: Hackathon 2019

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

20190213Hackathon 2019_18

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ Big Data Analytics , นายทศพล สังข์พุท นายจีรศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี และนายกิตติภูมิ พลค้า ทีม RMUTT Accident Notify Application นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม Artificial Intelligent and Internet of Things ในการแข่งขัน Hackathon 2019 ที่ …

Continue reading »