Tag Archive: Ichitan Green

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand

20180215Bio_18

อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณไต้หวัน และคณาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61297 Share