Tag Archive: Knowledge Management : KM

พ.ค.
31

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

พ.ย.
21

โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

sci_23

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17139 Share