Tag Archive: National Pingtung University

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

20190610coopsci_06

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน ในวันที่ 10 มิถุนายน ณ ห้อง English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77470 Share

ก.ค.
18

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

20180718chem_51

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67820 Share

ธ.ค.
14

การนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

20171214NPTU_15

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์จาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้มีการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58067 Share

ธ.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

1

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan ในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 12-17 ธันวาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57300 Share