Tag Archive: National Pingtung University of Science and Technology

ส.ค.
01

การจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน

20180801NPUST_66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทยและวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67864 Share

มี.ค.
14

คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NPUST

20180314sci_88

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Chang-Hsien Tai อธิการบดีจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง และการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ตึกสำนักงานอธิกาบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63090 Share

ก.พ.
23

งานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน

20180222Bio_10

เมื่อวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาชีววิทยา ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเวลาทั้งหมด 1 เดือนเต็ม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61255 Share

ม.ค.
19

นักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ร่วมเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีของยีสต์

20180119NPUST_04

Miss Ting-Yu Liu และ Miss Peng-Ru Chen นักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการทำสาโท โดยศึกษากระบวนการหมักของยีสต์ที่ทำให้เกิดแอลกอฮอล์ ในรายวิชาเทคโนโลยีของยีสต์ ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59372 Share

ก.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน

DSC_9526

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52604 Share