Tag Archive: Okinawa National College of Technology (ONCT)

ก.พ.
11

ผลการคัดเลือกการแข่งขัน Autonomous Flying Robot

S__2121796

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับ Okinawa National College of Technology (ONCT) ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ตกลงเสนอรูปแบบการแข่งขันใหม่โดยให้สร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ผ่านการจัดการอบรมจากทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมทั้งการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนานักศึกษา การติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ และการสร้างความร่วมมือระดับอุดมศึกษาทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขัน Autonomous Flying Robot ร่วมกัน Share