Tag Archive: science

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ …

Continue reading »

ก.ย.
02

โครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_13

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลัก STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15686 Share

ก.ค.
14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Share