Tag Archive: STEM

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

2019012-- Active Learning_06

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM จาก ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74362 Share

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

20181125STEM_11

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ เน้นให้สามเณรนักเรียน เรียนรู้แบบ STEM โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นพี่เลี้ยงในการถวายความรู้ให้กับสามเณร นำโดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71112 Share

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ …

Continue reading »

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170426STEM

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49019 Share

เม.ย.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

20170420KM-STEM_30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้ – กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” – กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1-Q2” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 และ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48138 Share

ก.พ.
20

RMUTT the Series วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

stem

ผู้ให้ข้อมูล : ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ผลงาน : STEM แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

มิ.ย.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

1

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29069 Share

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2

20150528STEM_02

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28438 Share

มี.ค.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1

20150316STEM

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 1 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรร่วมดังนี้ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ ดร.มรกต พุทธกาล อ.อิศราภรณ์ เทียมศร อ.โอม สถิตยนาค อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ซึ่งจัดโดย ศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 10.45 – 12.15 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ …

Continue reading »

ก.พ.
02

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics )

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วม การประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics ) ซึ่งเป็นการประกวดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่ โดยให้จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จะส่งเข้าประกวดได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดเตรียม power point เพื่อนำเสนอกับกรรมการในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. (นำเสนอคนละ 15 นาที) ณ ห้องประชุม SC1306 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 549 4143 หรือ 02 549 4157 Share

Older posts «