Tag Archive: Technology

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ …

Continue reading »

มิ.ย.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics Education)

stem_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology Engineering and Mathematics Education) ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.รชยา ศรีสุริฉัน ตัวแทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “STEM Education” ให้กับตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM และสามารถใช้เป็นแนวในการปฏิบัติได้จริง ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21605 Share

ก.ย.
02

โครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_13

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลัก STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15686 Share