Tag Archive: Youth Creative Programmer

เม.ย.
03

โครงการ Youth Creative Programmer 2019

20190401YouthCreativeProgrammer

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ด้าน “การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย” โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 เมษายน 2562 จำนวน 10 วัน ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer โดยทำงานร่วมกับบริษัท Metro System Cooperation จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาไปทำงานด้านการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นในงานธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้และผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาศในการเข้าทำงานทันที ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75774 Share