Search results for: Physics

Error 404 - Page Not Found

Sorry, I've looked everywhere but I can't find the page you're looking for.

If you follow the link from another website, I may have removed or renamed the page some time ago. You may want to try searching for the page:

Suggested results

I've done a courtesy search for the term Physics for you. See if you can find what you're looking for in the list below:

 • กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาฟิสิกส์

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมเก็บขยะ บริเวณริมชายหาดดวงตะวัน ตำบล แกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44737 Share

 • โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1712 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43237 ภาพโดย ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Share

 • โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42822 Share

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล และ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานและดูแลนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42928 Share

 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ 21 สิงหาคม 2559

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40271 Share

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  คณะกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรรมการ) และผศ.ดร.พนิดา สมประจบ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะศิลปศาสตร์ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39268 Share

 • ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง   ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตรา ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ Share

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

  อัตรา ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์   Share

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตรา ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์   Share

 • โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36834 Share

 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  นางสาวจุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ และนางสาวภัทรกัลย์ ผลพิกุล นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ได้ออกสหกิจศึกษาและทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ “Nano Film for Electronics Devices” ณ Department of Applied Physics, National Pingtung University (NPTU), Taiwan เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมี Prof. Book Hsu เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสนี้ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษา และเข้าพบท่านอธิการบดี ระหว่างวันที่ 17 – 19 …

  Continue reading »

 • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำประจำปี 2559

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2559 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สนามเบสบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

 • ภาพบรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

  การนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเคมี กลุ่มชีววิทยา และกลุ่มฟิสิกส์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเคมี กลุ่มชีววิทยา กลุ่มฟิสิกส์   Share

 • โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมี ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ และ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28426 Share

 • The International Conference on Science and Technology 2015

  :: Read more  details :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ National Food Research Institute (Japan) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST …

  Continue reading »

Next page »

Page 1 of 3123