Search results for: Physics

Error 404 - Page Not Found

Sorry, I've looked everywhere but I can't find the page you're looking for.

If you follow the link from another website, I may have removed or renamed the page some time ago. You may want to try searching for the page:

Suggested results

I've done a courtesy search for the term Physics for you. See if you can find what you're looking for in the list below:

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2558  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26760 Share

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้ได้เล่มร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อจำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามสมรรถนะของสาขาวิชา โดยมี รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายประเสริฐ พันธ์พงศ์พาณิชย์ จาก บริษัท Western Digita เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 …

  Continue reading »

 • โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ชมชน ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี อ.วานิช โสภาสพ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ ดร.วรนุศย์ ทองพูล เป็นวิทยากร นอกจากนี้ อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้ร่วมกันติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร ::ภาพและข้อมูลจากสาขาวิชาฟิสิกส์:: http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1246 Share

 • เชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

  Share

 • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2556

  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 Focusing for MeV Proton Beam using Tapered Capillary for Micro-PIXE Analysis (56SCI4-5-01)(56SCI4-5-01) ศราวุธ ใจเย็น Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013 2 Preparation and Wettability Behavior of Thai Silk Sericin/PolyvinyAlcohol …

  Continue reading »

 • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2557 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สนามเบสบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน ภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 โดยสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ส่งผ่านทาง e-mail : jodai_2515@hotmail.com 2. ส่งด้วยตนเอง ที่แผนกทะเบียน …

  Continue reading »

 • file download

  สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1
  78.4 KiB
  48 Downloads
  Details...
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2
  74.5 KiB
  51 Downloads
  Details...
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
  74.3 KiB
  54 Downloads
  Details...
 • โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แก่ชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” โดยได้ทำการมอบเครื่องต้นแบบ พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงาน และสาธิตวิธีการอบแห้งใบขลู่ เพื่อทำชาใบขลู่ ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาคม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=908 Share

 • อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

  รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4186, 4187, 4188, 4192, 4193 Web site http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/ ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อ-สกุล ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล คุณวุฒิ Ph.D.(Geophysics) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปี 2552 วท.ม.(โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546 e-mail cnwatthn@hotmail.com เบอร์โทร 02 549 4186 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชื่อ-สกุล ดร.มรกต พุทธกาล คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 …

  Continue reading »

 • อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

  รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4177,4178,4179,4180 http://www.sci.rmutt.ac.th/bio ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คุณวุฒิ วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2546 วท.ม.(การสอนชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2530 กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน ปี 2523 e-mail pongswat_s@yahoo.com เบอร์โทร 02 549 4141 การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554 ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา, หัวหน้างานสหกิจศึกษา ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   พุทธกาล …

  Continue reading »

 • Executive

  Faculty of Science and Technology Dean, Faculty of Science and Technology Asst. Prof. Dr. Sirikhae  Pongswat Vice Dean for Administration and Planning Affairs Asst. Prof. Dr.Watcharapong  Worrasettapong Vice Dean for Student Affairs Dr. Moragote  Buddhakala Vice Dean for Academic and …

  Continue reading »

 • Academic Facilities

  Library Learning center with over 100,000 text books audio tapes and visual aids along with internet access. Laboratories for advanced research, teaching and learning. Physics self access learning center. Statistical Consulting Center Scientific Instrumentation Center IT center Share

 • Curriculum

  Degree Offered Undergraduate; Four-year programs (Bechelor degree) are offered to students who have completed either Vocational Certificates or Mathayom 6 (High School, Level 12) level. Bachelor of Science (B.Sc.) in Biology, Chemistry, Computer Science, Information Technology, Mathematics, Statistics and Applied …

  Continue reading »

 • คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

  รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4186, 4187, 4188, 4192, 4193 Web site http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.มรกต พุทธกาล วท.ด.(ฟิสิกส์)  morak555@hotmail.com หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์  ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Ph.D.(Materials Science and Engineering) n_barnthip@hotmail.com รองศาสตราจารย์ วัชระ รอดสัมฤทธิ์ กศ.ม.(ฟิสิกส์)  wachr0@gmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรัส บุณยธรรมา วท.ม.(ฟิสิกส์)  charud2007@hotmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บดินทร์ชาติ สุขบท วท.ม.(การสอนฟิสิกส์)  bodinchat@gmail.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

  Continue reading »

 • คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

  รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4177,4178,4179,4180 http://www.sci.rmutt.ac.th/bio คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คุณวุฒิ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) ม. เทคโนโลยีสุรนารี วท.ม. การสอนชีววิทยา ม. เชียงใหม่ กศ.บ. ชีววิทยา ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ บางแสน E-mail pongswat_s@yahoo.com  การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554 หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา ชื่อ – สกุล ผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ คุณวุฒิ วท.ด. (นิเวศวิทยาป่าไม้) ม. เกษตรศาสตร์ วท.ม. ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ม. มหิดล วท.บ. ชีววิทยา ม. สงขลานครินทร์ E-mail sukhanratt@hotmail.co.th …

  Continue reading »

Next page »

Page 1 of 212