Search results for: Physics

Error 404 - Page Not Found

Sorry, I've looked everywhere but I can't find the page you're looking for.

If you follow the link from another website, I may have removed or renamed the page some time ago. You may want to try searching for the page:

Suggested results

I've done a courtesy search for the term Physics for you. See if you can find what you're looking for in the list below:

 • โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

  นางสาวจุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ และนางสาวภัทรกัลย์ ผลพิกุล นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ได้ออกสหกิจศึกษาและทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ “Nano Film for Electronics Devices” ณ Department of Applied Physics, National Pingtung University (NPTU), Taiwan เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมี Prof. Book Hsu เป็นที่ปรึกษา ในโอกาสนี้ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษา และเข้าพบท่านอธิการบดี ระหว่างวันที่ 17 – 19 …

  Continue reading »

 • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำประจำปี 2559

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2559 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สนามเบสบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

 • ภาพบรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

  การนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเคมี กลุ่มชีววิทยา และกลุ่มฟิสิกส์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเคมี กลุ่มชีววิทยา กลุ่มฟิสิกส์   Share

 • โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมี ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ และ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28426 Share

 • The International Conference on Science and Technology 2015

  :: Read more  details :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ National Food Research Institute (Japan) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST …

  Continue reading »

 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พื้นที่ชุมชนคลองหก

  อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ นำทีมโดย อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ อาจารย์วานิช โสภาสพ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่พื้นที่ชุมชนคลองหก ในการนี้ทางสาขาวิชาฟิสิกส์ได้ถวายภัตตาหารเพลและโคมไฟโซล่าร์เซลล์ ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ทางวัดหว่านบุญ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26803 Share

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2558  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26760 Share

 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้ได้เล่มร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา สาชาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ให้มีจำนวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อจำนวนชั่วโมงเรียนทฤษฎี ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามสมรรถนะของสาขาวิชา โดยมี รศ.ดร.สุรสิงห์ ไชยคุณ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นายประเสริฐ พันธ์พงศ์พาณิชย์ จาก บริษัท Western Digita เป็นวิทยากร ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 …

  Continue reading »

 • โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ชมชน ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี อ.วานิช โสภาสพ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ ดร.วรนุศย์ ทองพูล เป็นวิทยากร นอกจากนี้ อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้ร่วมกันติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร ::ภาพและข้อมูลจากสาขาวิชาฟิสิกส์:: http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1246 Share

 • เชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ผ่านอินเตอร์เน็ต

  Share

 • งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2556

  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ลำดับที่ ชื่อผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ชื่อนามสกุลเจ้าของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 Focusing for MeV Proton Beam using Tapered Capillary for Micro-PIXE Analysis (56SCI4-5-01)(56SCI4-5-01) ศราวุธ ใจเย็น Siam Physics Congress (SPC2013) 21-23 March 2013 2 Preparation and Wettability Behavior of Thai Silk Sericin/PolyvinyAlcohol …

  Continue reading »

 • ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. เข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2557 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สนามเบสบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน ภายใน วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 โดยสามารถส่งได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. ส่งผ่านทาง e-mail : jodai_2515@hotmail.com 2. ส่งด้วยตนเอง ที่แผนกทะเบียน …

  Continue reading »

 • file download

  สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1
  78.4 KiB
  131 Downloads
  Details...
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2
  74.5 KiB
  127 Downloads
  Details...
  สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3
  74.3 KiB
  135 Downloads
  Details...
 • โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แก่ชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” โดยได้ทำการมอบเครื่องต้นแบบ พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงาน และสาธิตวิธีการอบแห้งใบขลู่ เพื่อทำชาใบขลู่ ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาคม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=908 Share

 • อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

  รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4186, 4187, 4188, 4192, 4193 Web site http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/ ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อ-สกุล ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล คุณวุฒิ Ph.D.(Geophysics) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปี 2552 วท.ม.(โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546 e-mail cnwatthn@hotmail.com เบอร์โทร 02 549 4186 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ชื่อ-สกุล ดร.มรกต พุทธกาล คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550 …

  Continue reading »

Next page »

Page 1 of 212