ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award