ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)