พิธีลงนามบันทึกข้อตอลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)