โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษาและตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
June 5, 2023
พิธีลงนามบันทึกข้อตอลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
June 8, 2023