ประกาศราคากลาง

September 20, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสภาวะภายใต้สุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการแยกแบบของเหลวสมรรถนะสูงเสริมทักษะมาตรฐานวิชาชีพเคมีสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะจำลองการเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 14, 2022

ประกวดราคาซื้อโปรแกรม IBM SPSS Statistics Standard Authorized User License สำหรับงานสถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 14, 2022

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)