ภาพข่าวกิจกรรมคณะ

ภาพข่าวกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของคณะ

September 20, 2023

การนำเสนอผลงานระบบแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ไซเฟิร์ด เอเชีย จำกัด ประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานระบบแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการจัดเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านของปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ร่วมกับ คุณกฤตภาส วิริยจันทร์ตา ตำแหน่ง Executive Director บริษัท ไซเฟิร์ด เอเชีย จำกัด ร่วมประชุมพร้อมกับ ผศ.ปองพล […]
September 19, 2023

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในรูปแบบเมตาเวิร์ส เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
September 11, 2023

โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสาวลักษณ์ ดุลยพีรดิส เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รายละเอียดและความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และปฏิบัติเรื่องเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ชองภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
September 4, 2023

โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดช่วงเช้า และ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดช่วงบ่าย โดยมี ดร.เสาวลักษณ์ ดุลยพีรดิส ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ชองภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 3 กันยายน 2566 […]
August 28, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมไปยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

ผศ.ดร.อารณี โชติโก รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมไปยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
August 25, 2023

งานทำบุญประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
August 19, 2023

ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 10

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลในการประกวดโครงการส่งเสริมแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา “การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 10 Youth Scientists & Innovators: The new engine driving the BCG Economic Model นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรุ่นเยาว์ พลังใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ […]
August 19, 2023

ภาพกิจกรรมการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 10

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดในการประกวดโครงการส่งเสริมแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา “การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 10 Youth Scientists & Innovators: The new engine driving the BCG Economic Model นักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรุ่นเยาว์ พลังใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ […]
August 10, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการเชิงรุกและนวัตกรรมของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการเชิงรุกและนวัตกรรมของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสู่คณะนวัตกรรม โดยมี อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน บรรยายเรื่อง การบริหารงานด้วยนวัตกรรมการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ จังหวัดระยอง