ข่าวสาขาการข้อมูลขนาดใหญ่

September 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award ในการเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (International Computer Programming Contest: iCPC) ภายใต้หัวข้อ Environmental Sustainability Solutions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – […]
August 8, 2023

การประชุมโครงการระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน หัวหน้าโครงการระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะ การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (PMS) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะทำงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุม Kick-Off Meeting กับผู้บริหารโรงพยาบาลรามาและผู้บริหารจากธนาคาร SCB เพื่อวางแผนดำเนินการในการพัฒนาระบบ PMS ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 […]
July 28, 2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (วท.บ.) สาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และ ผศ.กิตติ จุ้ยกำจร กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 […]
July 6, 2023

บริษัท TCM และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี ด้าน AI, AR, และ VR

คณะทำงานจากบริษัท TCM และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าปรึกษาหารือเรื่อง การพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี ด้าน AI, AR, และ VR เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับด้านการศึกษา สังคม และชุมชน ร่วมกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานต่าง […]
June 15, 2023

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ จากประเทศสิงคโปร์

June 8, 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตอลงความร่วมมือทางวิชาการฯ กับ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา นักวิจัยทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล และสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้แทนมหาวิทยาลัย) และ คุณชัยพร เกียรตินันทวิมล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้แทนของบริษัท) ลงนามความร่วมมือ […]