ข่าวสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

September 29, 2023

การประชุมจัดเตรียมโครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Presision Agriculture)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมโครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Presision Agriculture) ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
September 29, 2023

Institute of Technology and Business STIKOM BALI ประทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assoc.Prof.Dr.Evi Triandini และคณะอาจารย์จาก Institute of Technology and Business STIKOM BALI ประทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ FAB. LAB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลงานสำคัญ โครงการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ FAB. LAB Assoc.Prof.Dr.Evi Triandini […]
September 24, 2023

โครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม 2.1: การระดมสมอง และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเครือข่าย

โครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม 2.1: การระดมสมอง และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเครือข่าย จำนวน 5 ชุมชน โดยเป็นการบูรณาการกับรายวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแม่นยำ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากความต้องการของชุมชนจริง รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และจำแนกการแก้ปัญหาชุมชนได้ทั้งสิ้น 17 โครงงาน ในการนี้โครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลการเกษตรพื้นฐานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร (สท.) เพื่อเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 23 […]
September 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award ในการเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (International Computer Programming Contest: iCPC) ภายใต้หัวข้อ Environmental Sustainability Solutions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – […]
August 31, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รักของแม่”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายคิรินท์ ผาสุข นายอภิสิทธิ์ เต็กจินดา และนายทวีชัย ศรีวิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชื่อทีม: ธัญญะอินดี้ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี จากชื่อผลงาน “คุณใช้เวลาครั้งล่าสุดกับแม่เมื่อไหร่” อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ประภาส ทองรัก ในการประกวดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รักของแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]
August 1, 2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.ผุสดี บุญรอด กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.ณัฐณรงค์ จัตุรัส กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 […]
July 19, 2023

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Cyber Security กับภัยคุกคามกับเยาวชน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สภ.ธัญบุรี โดย พ.ต.ต.กนกนันท์ สุขศรี สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี ให้ความอนุเคราะห์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Cyber Security กับภัยคุกคามกับเยาวชน” ส่วนหนึ่งของรายวิชา ชีวิตดิจิทัล (หัวข้อ Cyber Security) และรายวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบธุรกิจ (หัวข้อ ความมั่นคงข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบธุรกิจ) ในความรับผิดชอบ อาจารย์ประภาส ทองรัก […]
July 19, 2023

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Cyber Security กับภัยคุกคามกับเยาวชน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สภ.ธัญบุรี โดย พ.ต.ต.กนกนันท์ สุขศรี สว.(สอบสวน) สภ.ธัญบุรี ให้ความอนุเคราะห์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Cyber Security กับภัยคุกคามกับเยาวชน” ส่วนหนึ่งของรายวิชา ชีวิตดิจิทัล (หัวข้อ Cyber Security) และรายวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบธุรกิจ (หัวข้อ ความมั่นคงข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบธุรกิจ) ในความรับผิดชอบ อาจารย์ประภาส ทองรัก […]
July 15, 2023

การฝึกอบรม โมดูล 3: อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Macine Vision และการบันทึกข้อมูล (Internet of Things and Cloud Computing)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดฝึกอบรม โมดูล 3: อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Macine Vision และการบันทึกข้อมูล (Internet of Things and Cloud Computing) หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับภาคอุตสาหกรรมภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 […]