แสดงความยินดี

September 28, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 และคณะบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) วันพุธที่ 27 กันยายน […]
September 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award ในการเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (International Computer Programming Contest: iCPC) ภายใต้หัวข้อ Environmental Sustainability Solutions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – […]
August 31, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รักของแม่”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายคิรินท์ ผาสุข นายอภิสิทธิ์ เต็กจินดา และนายทวีชัย ศรีวิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชื่อทีม: ธัญญะอินดี้ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปริญญาตรี จากชื่อผลงาน “คุณใช้เวลาครั้งล่าสุดกับแม่เมื่อไหร่” อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ประภาส ทองรัก ในการประกวดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “รักของแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]
August 28, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงานงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
August 25, 2023

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

August 25, 2023

คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
August 16, 2023

พิธียกย่องอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT-PSF

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธียกย่องอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT – PSF โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  
August 11, 2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ได้รับการรับรองตามมารตฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี ระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)

August 11, 2023

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ได้รับการรับรองตามมารตฐานอาจารย์ ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี ระดับที่ 3 (RMUTT-PSF III)