ข่าวสาขาวิชาคณิตศาสตร์

September 11, 2023

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Math Camp) ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Math Camp) ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 -10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา […]
July 28, 2023

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ ประธาน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 […]
July 26, 2023

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Mathematics and Statistics in Daily Life”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ร่วมกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Mathematics and Statistics in Daily Life” โดย Professor Yeol Je Cho วิทยากรจาก Department of Mathematics Education Gyeongsang National University Jin 52828, […]
July 24, 2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม CaRe Network Workshop on Mathematics and Statistics in Data Science

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ CaRe Network Workshop on Mathematics and Statistics in Data Science “ เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
May 29, 2023

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1″ และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน. ระดับ ม.ต้น และโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1” และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1 ” […]
May 21, 2023

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน. ระดับ ม.ต้น และโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1” และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1” ในวันเสาร์ที่ […]
April 22, 2023

การประชุมภาควิชาภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

March 28, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเอกสารทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม LATEX และการสร้างแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม LATEX”

March 8, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนายมงคล ทาทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”