ข่าวฝ่ายพัฒนานักศึกษา

September 15, 2023

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบัลดาลใจก้าวไปสู่ผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แรงบัลดาลใจก้าวไปสู่ผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากคุณอัสรียาภร สง่าอารีย์กุล อาจารย์พิเศษด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยาการบรรยาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ Smart Class Room ST1-906 อาคาร […]
August 25, 2023

งานทำบุญประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานทำบุญประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
July 19, 2023

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดแนวคิดในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
July 6, 2023

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สานสัมพันธ์พี่น้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สานสัมพันธ์พี่น้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการการปรับตัวเข้าการเรียนในยุคที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักสถานที่ภายในรั้วคณะ สาขาต่าง ๆ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และทำความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี […]
June 29, 2023

กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ    
June 27, 2023

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา หัวหน้างาน ร่วมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแนะนำให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะและมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
June 15, 2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น “หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ” และ “หัวหน้างานพัสดุ”

June 5, 2023

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2566 ณ ภูเขางามรีสอร์ต ต.สาริกา อ. เมือง จ.นครนายก
June 5, 2023

ปฏิทินการศึกษาและตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางการลงทะเบียนเพิ่มถอนรายวิชา และกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดภาคเรียน รอบปกติ 3 กรกฎาคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Fanpage : สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี  Line Official Account : @305uimyc