บุคคลทั่วไป : อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา สำหรับบุคคลทั่วไป

September 3, 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมราชนุสรณ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมราชนุสรณ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์ จังหวัดนครนายก โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้
August 12, 2023

พิธีปิดโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4)

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานปิดโครงการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
August 9, 2023

พิธีเปิดโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
July 28, 2023

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระถางจากวัสดุธรรมชาติ (กระถางรักษ์โลก)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระถางจากวัสดุธรรมชาติ (กระถางรักษ์โลก) ให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประกอบด้วยกลุ่มสมาชิกในชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรรังสิต 9 10/1 และ 10/2 จำนวน 30 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นวิทยากร และ นางสาวสุนีย์ วงษ์วาส นายธนโชติ ขันแข็ง […]
May 29, 2023

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1″ และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ห้องเรียนพิเศษ สสวท. และ สอวน. ระดับ ม.ต้น และโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสิงห์บุรี ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GeoGebra รุ่นที่ 1” และ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณ การเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1 ” […]
May 29, 2023

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมโมดูลที่ 1 การคิดเชิงออกแบบ ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ/ปรับปรุงความรู้และทักษะ Up-Skill, Re-Skill บุคลากรให้มีความรู้ เชิงวิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเชิงลึก ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปัญญา มิงยง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้กล่าวรายงานเปิดการอบรม […]
May 29, 2023

ค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร หลักสูตร “การต่อยอดนวัตกรอาหารสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (ค่าย 2)” ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิด
March 28, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเอกสารทางวิชาการโดยใช้โปรแกรม LATEX และการสร้างแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม LATEX”