หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
2สาขาวิชาสถิติประยุกต์
3สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
5สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
6สาขาวิชาเคมีประยุกต์
7สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
8สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
  • นวัตกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
9สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
2 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
3สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
4สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

1 สาขาวิชาเคมีประยุกต์
2สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม
Apply