บุคลากร

129

บุคลากรสายวิชาการ


47

บุคลากรสายสนับสนุน


แยกตามประเภทของบุคลากร


22%

ข้าราชการ

63%

พนักงานมหาวิทยาลัย

9%

พนักงานราชการ

5%

ลูกจ้างชั่วคราว

บริการด้าน IT

ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับบุคลากร มทร.ธัญบุรี

ข่าวเกี่ยวกับบุคลากร

September 29, 2023
การประชุมจัดเตรียมโครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Presision Agriculture)
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมโครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Presision Agriculture) ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
September 29, 2023
Institute of Technology and Business STIKOM BALI ประทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Assoc.Prof.Dr.Evi Triandini และคณะอาจารย์จาก Institute of Technology and Business STIKOM BALI ประทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ FAB. LAB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลงานสำคัญ โครงการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ FAB. LAB Assoc.Prof.Dr.Evi Triandini […]
September 29, 2023
การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือกับบริษัท Saleforce (Thailand)
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือกับบริษัท Saleforce (Thailand) ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นความเป็น นวัตกรที่ลงปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่อไป