ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

June 10, 2022
กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
June 7, 2022
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
June 1, 2022
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS4 Direct Adimission_รอบ2 (ม.6/กศน.สายสามัญ)
May 27, 2022
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รับตรง 2 เพิ่มเติม ปวช./ปวส./กศน. สายอาชีพ

งานบริการวิชาการเพื่อสังคม

June 19, 2022
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชั้นส่วนยานยนต์”
May 11, 2022
โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน
May 11, 2022
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน” สำหรับครูปทุมธานี
May 9, 2022
บุคลากรสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากรบรรยายการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี

รางวัลที่ได้รับ

June 1, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร
May 30, 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
May 19, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่
May 7, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

แสดงความยินดี

June 1, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการประกวดการนำเสนอโปสเตอร์โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นนวัตกร
June 1, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฐิติยา ศรขวัญ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชาเคมี”
May 30, 2022
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
May 19, 2022
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ภาพกิจกรรม

July 4, 2022
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
July 4, 2022
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา1/2565
July 2, 2022
พิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
June 30, 2022
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก และพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะวิชาชีพ
Apply