นโยบายและวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นคณะชั้นนำหนึ่งในห้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”

 

ปรัชญา (Philosophy)

“นวัตกรรมสร้างชาติ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและสร้างนวัตกรรม”

 

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัยในการผลิตบัณฑิตนนักปฏิบัติมืออาชีพและนักนวัตกร ที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

 

อัตลักษณ์ (Identity)

“นักปฏิบัติมืออาชีพ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม”

 

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการเป็นที่ยอมรับและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร (Core values)

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม (S = Strength)
ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (C= Collaboration)
เพื่อสร้างนวัตกรรม (I = Innovation)
ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (T = Technology)

 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

รักองค์กร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาสู่สากล

 

สมรรถนะหลัก

1. ผลิตบัณฑิตนักนวัตกรที่ปฏิบัติงานได้จริง มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ มีสมรรถนะด้าน IT & Tech และ IT ตามาตรฐานสากล
2. สร้างนวัตกรรม/งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อพัฒนาประเทศ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลสากที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3. มีศูนย์ความเป็นเลิศสร้างรายได้ให้กับคณะและสร้างศูนย์การเรียรรู้ให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. มีเครือข่ายและหน่วยงานภารรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
Apply