«

»

มี.ค.
12

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ResearchContest2019

NameSizeHits
NameSizeHits
1. รายละเอียดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา119.3 KiB420
2. กำหนดการโครงการจัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา93.3 KiB359
3. แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิจัย50.5 KiB427

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มการประกวดโครงงาน 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มคณิตศาสตร์                (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
กลุ่มคอมพิวเตอร์                (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
กลุ่มเคมี                         (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
กลุ่มชีววิทยา                    (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
กลุ่มฟิสิกส์                      (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)
กลุ่มสถิติประยุกต์               (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)

หมายเหตุ
ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้ โดยมีสมาชิกไม่เกิน  3  คน
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเดียวกันส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม ต่อกลุ่มการประกวด

วิธีการรับสมัคร

1 กลุ่มการประกวดรับสมัครจำนวนจำกัดกลุ่มละไม่เกิน 15 ทีม และทางผู้จัดโครงการจะทำการปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 15 ทีม
2 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบ QR Code และสามารถส่งไฟล์โครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้ทาง e-mail: sciteched@rmutt.ac.th เท่านั้น

- สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 19 เมษายน 2562

- ส่งไฟล์โครงงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 25 เมษายน 2562

ติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  www.sci.rmutt.ac.th  โทร. 0 2549 4156-7

รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 18 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม   จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท จำนวน 6 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ในแต่ละกลุ่ม    จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 6 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ในแต่ละกลุ่ม    จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

หมายเหตุ
1. ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง หากคะแนนอยู่ในช่วงต่อไปนี้
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง       90 -100  คะแนน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน        80 – 89    คะแนน
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  60 – 79   คะแนน
ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*