มิ.ย.
27

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้าความดี ด้วยจิตอาสา

coral20160701

Print Friendly

มิ.ย.
30

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

มิ.ย.
29

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

20160629

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรง)
ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง)  ประจำปีการศึกษา  2559  (เพิ่มเติม) ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ดังนี้

ลำดับ รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา ภาค จำนวนรับ วุฒิที่รับเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   หลักสูตร  4  ปี 
1 092 คณิตศาสตร์ ปกติ 10

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

2 093 ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 10

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

3 094 สถิติประยุกต์ ปกติ 30

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

4 095 เคมี ปกติ 20

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

5 099 ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ 15

ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

หลักฐานการสมัคร:

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   (เซ็นชื่อรับรองสำเนา)       จำนวน 1 แผ่น
2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (เซ็นชื่อรับรองสำเนา)      จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวสอบข้อเขียน  (กรณีสอบตรงของมหาวิทยาลัยฯ) หรือใบแสดงผลการสอบ  Admissions  ปีการศึกษา  2559  จำนวน 1 แผ่น
4. ใบรับรองแพทย์ไม่เป็นโรคตาบอดสี (เฉพาะผู้ที่สมัครสาขาวิชาเคมีและชีววิทยาประยุกต์)

วันที่รับสมัคร/สถานที่รับสมัคร หรือแจ้งความประสงค์:

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันศุกร์ที่  15  กรกฎาคม  2559 เวลา  08.30-16.30  น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ห้องทะเบียน ชั้น  1  มทร. ธัญบุรี

สอบสัมภาษณ์        :  วันพฤหัสบดีที่  21  กรกฎาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  09.00-12.00  น.

ประกาศผลสอบ     :  วันจันทร์ที่  25  กรกฎาคม  2559  ทางเว็ปไซต์  www.rmutt.ac.th หรือ  www.oreg.rmutt.ac.th

                 ***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4156-7*****

Print Friendly

มิ.ย.
27

ประชุมเรื่อง เครื่องมือวัดและการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา

20160627sci_03คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเรื่อง เครื่องมือวัดและการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนดในหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38241

Print Friendly

มิ.ย.
27

อบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ”

20160624sci_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการอบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรมติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ” ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรฝ่ายสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ และบุคลากรฝ่ายบุคคล เมื่อศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยมีวิทยากร ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แนะนำการใช้งานโปรแกรม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38224
Read the rest of this entry »

Print Friendly

มิ.ย.
27

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์

20160624math_10สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38212

Print Friendly

มิ.ย.
24

ประกาศห้องเรียนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Math20160627

ประกาศห้องเรียนผ่านเวป1_Page_01

หมายเหตุ คณะที่แยกห้องเรียนสามารถดูห้องเรียนได้ที่
http://www.precourse.rmutt.ac.th/search.php

 

 

Print Friendly

มิ.ย.
24

งานทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๑ ปี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มาร่วมทำบุญ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ลานพระบรมรูป (ชั้น2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38116

Print Friendly

มิ.ย.
24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20160422

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (96.9 KiB, 20 downloads)

Print Friendly

มิ.ย.
22

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4

20160622KMผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38080

Print Friendly

มิ.ย.
21

โครงการลงนามและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐไต้หวัน

 

รศ.ดร. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ เดินทางไปสาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่าง วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2559 เพื่อลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST), National Pingtung University (NPTU) และเจรจาความร่วมมือกับ I-Shou University (ISU) โดยได้ให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานเจรจารายละเอียดในความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้ไปศึกษาดูงาน ซึ่งการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37690

Print Friendly

มิ.ย.
21

พิธีเปิดคลีนิคสถิติและการวิจัย สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20160620stat_10ผศ.ดร.วิยดา คำเอม หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดคลีนิคสถิติและการวิจัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37682

Print Friendly

มิ.ย.
20

โครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน”

20160619sci_21คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน” โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรมความดี ด้านจิตอาสา และดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ พัฒนางานด้านจิตอาสา เพื่อมุ่งพัฒนาให้บุคคลากรของคณะมีจิตเมตตา เรียนรู้การเสียสละอุทิศตัว การช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน การทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมาโดยตลอด โดยความอนุเคราะห์จากวัดปัญญานันทาราม ในการทำกิจกรรมจิตอาสา ใันวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37738

Print Friendly

มิ.ย.
20

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160618DNA_20คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37768

Print Friendly

มิ.ย.
20

โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (โครงการคลีนิกวิจัย)”

20160617sci_4420160617sci_05

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (โครงการคลีนิกวิจัย)” ขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง ให้สามารถตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ในการนี้ ฝ่ายวิจัยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ (กลุ่มชีวิทยา) จากคณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร (กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, รองศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบา (กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์) จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ (กลุ่มฟิสิกส์) จากวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และรองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต (กลุ่มเคมี) จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ความรู้และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคณาจารย์ของคณะฯ ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37619

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 106123456...10203040...Last »