มิ.ย.
24

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

มิ.ย.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 3

2ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29150

Print Friendly

มิ.ย.
25

โครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)”

201506023research_02ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29118

Print Friendly

มิ.ย.
24

การอบรมการใช้ระบบ e-office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

201506023sci_03อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ e-office ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29095

Print Friendly

มิ.ย.
23

ประชุมวางแผนการดำเนินการ “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015)

201506022sci_05ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินการ “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29086

Print Friendly

มิ.ย.
23

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kustด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน    บริการ     ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง   จำนวน  1  อัตรา    ค่าตอบแทน    13,800  บาท

การรับสมัคร วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 17 กรกฎาคม  2558 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น.

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินวันที่  21 กรกฎาคม  2558  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ www.sci.rmutt.ac.th และ www.rmutt.ac.th

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
87.7 KiB
38 Downloads
Details...

 

 

 

 

Print Friendly

มิ.ย.
22

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน”

201506021IT_03ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนวัดถ้ำตะโก จังหวัดลพบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29078

Print Friendly

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

20150623

Print Friendly

มิ.ย.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

1คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29069

Print Friendly

มิ.ย.
17

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

20150617

Print Friendly

มิ.ย.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

201506015sci_03ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมี ผศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ประธานหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29015

Print Friendly

มิ.ย.
17

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

201506015sciนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อปรึกษาและนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มระดับมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ระบบเครื่อข่าย ระบบ e-office ระบบ e-email เป็นต้น โดยมีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29005

Print Friendly

มิ.ย.
12

งานบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมทำบุญครบรอบ 20 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ลานหน้าพระบรมรูป ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28970

Print Friendly

มิ.ย.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3

201506011sci_08คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29004

Print Friendly

มิ.ย.
12

ผลการประกวด 5ส ประจำปี 2558

20150612

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 82123456...10203040...Last »