ม.ค.
22

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2558

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “๔๐ ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ณ เวทีกลาง หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25286

Print Friendly

ม.ค.
28

Science News ฉบับที่ 186 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

Science News ฉบับที่ 186 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
1.9 MiB
7 Downloads
Details...
Print Friendly

ม.ค.
25

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

560210_10205792484638509_4031247065752384815_nงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ ในหัวข้อเรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม” โดยอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร และหัวข้อเรื่อง “กระบวนการสหกิจศึกษา” บรรยายโดยอาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมาร่วมให้ความรู้และแนะแนวการทำงานของหน่วยงาน ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดี่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25693

Print Friendly

ม.ค.
25

โครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จากTaiwan.

1454591_10205786074558261_4462666901186839454_nสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการบรรยายพิเศษโดย Prof.Chiu-Hsia Chiu จาก Department of Food Science,National Pingtung University of Science and Technology,Pingtung,Taiwan ในหัวข้อ “Taiwan Microbial Fermented Food Products” ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้อง SC1501 และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25661

Print Friendly

ม.ค.
25

รายการ INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

1454591_10205786074558261_4462666901186839454_nรายการ INNOVATIVE VARIETY ทางช่อง Smart SME  เข้าสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “เครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญ (COMTECH Wi-Fi)” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25652

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management” โดย Dr. Rikiya Endoh จาก Japan Collection of Microorganisms (JCM), RIKEN BioResource Center, Tsukuba, Ibaraki, Japan

20150122bioสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management” โดย Dr. Rikiya Endoh จาก Japan Collection of Microorganisms (JCM), RIKEN BioResource Center, Tsukuba, Ibaraki, Japan ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25630

Print Friendly

ม.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Seoul women’s University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

20150121sci_02ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Seoul women’s University ประเทศเกาหลี เข้าร่วมโครงการกิจกรรม “ World Culture Experience Thailand” และร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา และถือโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25541

Print Friendly

ม.ค.
22

นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ มาร่วมแสดงนิทรรศการ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150118-20sci_16    20150118-20sci_29  20150118-20sci_38    20150118-20sci_31

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25572

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux

20150118Linux_14สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันโครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

20150120math_17สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว” ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จำนวน 30 คน 15 ทีม ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ ห้อง SC1308 (Smart Class room) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25507

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ

20150120sci_45ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย “๔๐ ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25425

Print Friendly

ม.ค.
22

งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

20150120coopsci_02ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียติบัตรให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา ในงาน แสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ เวทีกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะฯ ไปร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทนานาชาติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
จากโครงงาน “Traning on the Detection Technique of Microbial Contamination in Food”
จากสถานประกอบการ National Pingtung University of Science and Technology
เจ้าของผลงานคือ นางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ และนายวัชรพล กาพย์พิมาย สังกัด สาขาวิชาชีววิทยา
โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ ดร.อนันต์ บุญปาน เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา20150120coopsci_10

2. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕.๐๐๐ บาท
จากโครงงาน “การศึกษากระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้”
จากสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร ออร์คิดส์
เจ้าของผลงานคือ นายเทพพิทักษ์ จิ๋วกร่าง นายพีวา ชัชวัสวิมล นางสาวพัชรี รุ่งอัครวัฒน์ และนางสาวพิมพ์ชนก ศรีปะโค สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ และ อ.ทรงพล จำดิษฐ์ เป็นอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และมีคุณนันท์นภัส เทพสำราญ เป็นผู้นิเทศ20150120coopsci_08

- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
จากโครงงงาน ” การพัฒนาสารปรับปรุงชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ผสม”
จากสถานประกอบการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
เจ้าของผลงานคือ นายพิรศิษฐ์ อุดมทรัพย์ นางสาวเสาวคนธ์ จ่าเลิศ นางาวเบญจมาศ มักมะยม นางสาวธัญญาภรณ์ เปล่งปลั่ง นางสาวยลดา เอกนก และนางสาวธนาภรณ์ พึ่งเดชะ สังกัดสาขาวิชาชีววิทยา
โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ์ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล และ อ.มานิดา โชรัมย์ และมี คุณกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ เป็นผู้นิเทศงาน 20150120coopsci_07

3 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
ชื่อโครงงาน “เกมถอดรหัสอัจฉริยะข้ามคืนบนยูนิเวอร์แซลแอพพลิเคชั่น โดยวินโดวส์รันไทม์
จากสถานประกอบการ ศูนย์วัตกรรมไมโครซอฟท์ กรุงเทพฯ
เจ้าของผลงานคือ นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม นายเกษมสุข ค๊อก นายสุเมธ สมยา สายยุทธนา พละสุ นายภานุ นวมจิตร
สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โดยมี อ. คงเทพ บุญมี เป็นอาจารย์นิเทศ และ คุณพงศกร ภูแสนคำ เป็นผู้นิเทศงาน20150120coopsci_09

ประเภทสถานประกอบการ
1. สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)20150120coopsci_05

 2. สถานประกอบการประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ได้แก่ คุณเชาวน์ ไชยคำ
(สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน))

10636486_674268706015564_568974681313015312_o

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25405

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP ในหัวข้อ “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”

20150119GSP_28ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก โครงการการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ GSP ในหัวข้อ “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  ณ ห้อง SC1308 (Smart Class room) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25473

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์

20150119sci_04สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2558 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25562

Print Friendly

ม.ค.
22

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถานามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันจันทร์ 19 มกราคม 2558

20150119scientists_38คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถานามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันจันทร์ 19 มกราคม 2558 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมประกวดจำนวน 20 โรงเรียน ทั้งหมด 40 ทีม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ โรงเรียนธัญรัตน์
ในการนี้ ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25352

Print Friendly

ม.ค.
22

ภาพบรรยากาศการแข่งขันจรวดขวดน้ำประจำปี 2558 วันที่ 19 มกราคม 2558

20150119rocket_05สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประจำปี 2558 ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย “40 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติสร้างอนาคต” เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบยิงไกลและแม่นยำ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยิงให้ตรงเป้าที่กำหนดให้ได้มากที่สุด ในการแข่งครั้งนี้มีนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จาก 22 โรงเรียน ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 ทีม

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “มงคลลงเป้าเป๊ะ” จากโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ยิงได้ห่างจากเป้า 0.55 เมตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม “ท.ป 5 A ” จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ยิงได้ห่างจากเป้า 0.60 เมตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ” SKR Rocket 1″ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ยิงได้ห่างจากเป้า 0.75 เมตร

นอกจากนี้ยังมีทีมที่ได้รางวัลชมเชยอีก 3 รางวัลคือ ได้แก่ ทีม “พุ่งทะยาน” จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา “ท.ป 5 B” จากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ และ “เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 2″ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25315

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 71123456...10203040...Last »