ส.ค.
27

สรุปผลรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 2558

20150822_Page_1 20150822_Page_2

สรุปผลรางวัลการประกวดโครงงาน-สิ่งประดิษฐ์-และนวัตกรรม-2558
91.3 KiB
6 Downloads
Details...
Print Friendly

ส.ค.
26

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20150825bio_31สาขาวิชาชีววิทยา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ รหัสหลักสูตร 25531911104062 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และดร.รินรดี พรวิริยะสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30767

Print Friendly

ส.ค.
24

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20150821math_03สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รหัสหลักสูตร 25511911104688 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.รินรดี พรวิริยะสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30747

Print Friendly

ส.ค.
24

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20150821comsci_05สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสหลักสูตร 25511911104723 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส คณะบริหารธุรกิจ และผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30733

Print Friendly

ส.ค.
23

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

20150823comsci_04ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเมธาวี ชั้น5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30723

Print Friendly

ส.ค.
23

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2558 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณรอบคณะฯ โดยมีการจัดประเภทการประกวด 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มมัลติมีเดีย และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีความสามารถได้เสนอผลงานด้านโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตร และเงินรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30607

Print Friendly

ส.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับนายพงศธร เกียรติเจริญพร ที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค

พงษธร

Print Friendly

ส.ค.
20

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20150818chem_03คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.มณีกานต์ น้ำสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี รหัสหลักสูตร 25511911104701 ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30589

Print Friendly

ส.ค.
20

การประชุมเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน

20150818nano_15ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30568

Print Friendly

ส.ค.
19

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
141.0 KiB
53 Downloads
Details...

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   ตั้งแต่วันที่  7 – 17 กันยายน 2558  ในวัน และเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02-549-4154  เวลา  8.30 – 16.30 น.

Print Friendly

ส.ค.
18

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

20150817physic_23คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ รหัสหลักสูตร 25511911101718 ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30538

Print Friendly

ส.ค.
18

โครงการฝึกฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20150816coopอาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการสหกิจศึกษาและเทคนิคการเลือกสถานประกอบการ” ในโครงการฝึกฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2558  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง ST 1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30530

Print Friendly

ส.ค.
18

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1

20150815sci_80ผศ.ดร.รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จ.ปทุมธานี แบบมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 โดยมีกิจกรรมการหว่านปุ๋ยการปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยกล้าหัวเชื้อราตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ราชมงคลธัญบุรี เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติโดยมีผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30444

Print Friendly

ส.ค.
18

ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง และ ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง

20150814chem_34ภาควิชาเคมี จัดบรรยายเรื่อง การผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง และ ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งผสมสมุนไพรจากน้ำมันตะไคร้หอมทากันยุง โดย ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผศ.ดร.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังวหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการหมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30406

Print Friendly

ส.ค.
18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้น

20150814com_10คณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี จัดบรรยายและการปฏิบัติ เรื่อง วิธีเขียนโปรแกรม Scatch เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินแหยม และอาจารย์คงเทพ บุญมี ใหเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสมยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ในวันที่่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30393

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 86123456...10203040...Last »