ก.ค.
14

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ก.ค.
29

มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในช่วงวันหยุด

20150729

Print Friendly

ก.ค.
27

กิจกรรมประชมผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558

20150727sci_23ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษา ในการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารคณะหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา หัวหน้างาน และอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29513

Print Friendly

ก.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

20150726sci_15ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาบรรยายในหัวข้อ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29490

Print Friendly

ก.ค.
27

โครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150724Risk_15ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29470

Print Friendly

ก.ค.
24

ใบลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2558

20150724

NameSizeHits
NameSizeHits
BI5511195.6 KiB58
BI5511287.9 KiB30
BI5611193.1 KiB43
BI5611293.1 KiB36
BI5711193.4 KiB40
BI5711293.4 KiB28
CH5511196.2 KiB38
CH5511288.2 KiB24
CH5611193.1 KiB46
CH5611292.7 KiB58
CH5711193.8 KiB27
CH5711293.9 KiB26
CS5511197.7 KiB37
CS5511289.3 KiB24
CS5512188.4 KiB23
CS5611194.3 KiB27
CS5611294.3 KiB25
CS5612192.4 KiB26
CS5711194.2 KiB31
CS5711294.5 KiB34
CS5712193.3 KiB28
IT5511196.1 KiB78
IT5511288.9 KiB58
IT5512196.4 KiB54
IT5512289.0 KiB49
IT5611191.7 KiB44
IT5611291.3 KiB48
IT5612192.0 KiB30
IT5711193.0 KiB76
IT5711293.0 KiB80
IT5712193.5 KiB88
MA5311189.3 KiB23
MA5511197.5 KiB30
MA5611193.0 KiB18
MA5711192.6 KiB27
PH5511190.3 KiB26
PH5611193.8 KiB31
PH5711194.1 KiB40
ST5511290.9 KiB12
ST5611191.5 KiB12
ST5711191.1 KiB12
ST5711291.7 KiB11
นักศึกษาตกค้าง ภาคปกติ 105.2 KiB53
นักศึกษาตกค้าง ภาคพิเศษ93.1 KiB38
Print Friendly

ก.ค.
24

โครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

20150723sci_11ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย และโครงการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร พิภพ อุดร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29442

Print Friendly

ก.ค.
22

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

kustประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

Print Friendly

ก.ค.
16

ตรวจสอบรายชื่อโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ก.ค.
16

ตารางอบรม โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ก.ค.
16

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4

20150715KM_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย และ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ มาให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29422

Print Friendly

ก.ค.
14

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

jobsciประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
————————————————- Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
10

โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

20150703sci_61ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาในการจัดกิจกรรม และมีความเข้าใจการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2558 ณ จักรดาว แคมป์ รีสอร์ท และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในการนี้ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29227

Print Friendly

ก.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150702sci_58ผศ.ดร.สิริแข พงษสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร งบประมาณ และลดความเสี่ยง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29167

Print Friendly

มิ.ย.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 3

2ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM) ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม ST 1306 และห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29150

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 83123456...10203040...Last »