พ.ค.
24

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

พ.ค.
23

ประกาศรายชื่อและตารางเรียน โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170523mathตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560

ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2560 (276.7 KiB, 711 downloads)

รายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (1.7 MiB, 2026 downloads)

สถานที่ทำการสอน   อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ( รป. 13 ชั้น ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแต่งกาย  ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดนักเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   กรุณาติดต่อ

ดร.วรรณา  ศรีปราชญ์      โทรศัพท์ 08-90423012 ดร.นนธิยา  มากะเต    โทรศัพท์ 08-17438224
อ.อมราภรณ์  เส็งพานิชย์  โทรศัพท์ 08-83789723 คุณวารุณี  คำภีระ        โทรศัพท์ 02-5494167

Read the rest of this entry »

Print Friendly

พ.ค.
10

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

job20170526ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

Print Friendly

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

2017-05-26ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

NameSizeHits
NameSizeHits
1. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ6.0 MiB65
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์2.5 MiB34
3. กลุ่มเคมี4.8 MiB59
4. กลุ่มชีววิทยา3.8 MiB30
5. กลุ่มฟิสิกส์2.5 MiB40

เวลา 18.00 – 20.00 น.  ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับผู้เข้าประกวดโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)

 สถานที่ลงทะเบียน : บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Print Friendly

พ.ค.
24

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

Big cleaningDay

Print Friendly

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วม The International Conference on Science and Technology 2017

TICST2017:: Read more  details ::

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan),
National Pingtung University (Taiwan),
Hokkaido Information University (Japan), และ
Islamic University of Indonesia (Indonesia)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2017)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัย แบบ Full Paper ดังสาขาต่อไปนี้
I. Physics, Earth Sciences and Applied Physics
II. Mathematics and Statistics
III. Chemistry and Chemical Technology
IV. Computer Science and Information Technology
V. Biology and Biotechnology
VI. Applied Science and other related topics.

Call for Papers (http://www.ticst.rmutt.ac.th/index.php/TICST2017/TICST/schedConf/cfp)

- Deadline for Submission of Abstract or Full-Length Papers: August 31, 2017
- Acceptance Notification: September 15, 2017
- Final Camera-Ready Papers Due in Electronic Form: September 30, 2017
- Early Bird Registration Period (Payment Due): October 1 – 31, 2017
- Regular Registration Period (Payment Due): November 1- 20, 2017
- Conference dates: December 78, 2017

Print Friendly

พ.ค.
23

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2017

Print Friendly

พ.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

พ.ค.
22

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

20170522Physics_24งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาลรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50741

Print Friendly

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

20170520stemคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Introduction to Engineering” และ “Engineering Conceptual Design”
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ บรรยาย เรื่อง “STEM Education” รวมทั้งทีมงานสะเต็มจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์โอม สถิตนาค ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประภาส ทองรัก ดร.อารณี โชติโก ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรอาจารย์ประจำกลุ่มภาคปฏิบัติ

20170520STEM_59ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50512

20170521STEM_171ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50513

20170521STEM_349ภาพบรรยากาศพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50514

Print Friendly

พ.ค.
19

รับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

math-01 Statistics-01

Print Friendly

พ.ค.
18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

NameSizeHits
NameSizeHits
1.การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และ ซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว234.2 KiB4
2. การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้สามารถประมวลผลแบบ Real-time กรณีศึกษา บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)…หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี207.1 KiB6
3. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อัจฉริยะสำหรับแนะนำการทำนาข้าวให้กับเกษตรกร215.5 KiB6
4. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และ ทางลัดชาวบ้าน96.6 KiB6
5. การพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี213.5 KiB6
Print Friendly

พ.ค.
17

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

Introduce teachersPhysic

Print Friendly

พ.ค.
15

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

พ.ค.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

20170511R2R_03พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50459

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 128123456...10203040...Last »