พ.ค.
24

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วม The International Conference on Science and Technology 2017

TICST2017-SCI:: Read more  details ::

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan),
National Pingtung University (Taiwan),
Hokkaido Information University (Japan), และ
Islamic University of Indonesia (Indonesia)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2017)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัย ทั้งแบบ abstract และ full paper ดังสาขาต่อไปนี้
I. Physics, Earth Sciences and Applied Physics
II. Mathematics and Statistics
III. Chemistry and Applied chemistry
IV. Computer Science and Information Technology
V. Biology and Biotechnology
VI. Applied Science and other related topics.

Call for Papers (http://www.ticst.rmutt.ac.th/index.php/TICST2017/TICST/schedConf/cfp)

- Deadline for Submission of Abstract or Full-Length Papers: August 31, 2017
- Acceptance Notification: September 15, 2017
- Final Camera-Ready Papers Due in Electronic Form: September 30, 2017
- Early Bird Registration Period (Payment Due): October 1 – 31, 2017
- Regular Registration Period (Payment Due): November 1- 20, 2017
- Conference dates: December 78, 2017 Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
24

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา RMUTT และนักศึกษาไต้หวันจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

20170724Bioสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา RMUTT และนักศึกษาไต้หวันจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) โดยมีการเรียนรู้ประเพณีการเกี่ยวข้าวและการร้องเพลงฉ่อย เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าว ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจระบบนิเวศวิทยาของไร่นาสวนผสม ตั้งโจทย์ปัญหา ระดมความคิด ร่วมกันนำเสนอและอภิปรายโจทย์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ได้จากการลงพื้นที่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศภก.) ตำบลบึงบา และตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53019

Print Friendly

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6)

20170724sci_11คณะวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้างานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53000

Print Friendly

ก.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน

DSC_9526ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52604

Print Friendly

ก.ค.
17

แนะนำอาจารย์ และบุคลาการสายสนับสนุนคนใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

20170714comsci 20170717bio

Print Friendly

ก.ค.
16

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาฟิสิกส์

20170716Physics_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 715 สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52989

Print Friendly

ก.ค.
06

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิจัยดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52624

Print Friendly

ก.ค.
05

ประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ประจำปี 2560

20170706_09สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประกวดจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52975

Print Friendly

ก.ค.
03

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

20170703sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52625

Print Friendly

ก.ค.
03

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

ก.ค.
01

Science News ฉบับที่ 216 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

Read the rest of this entry »

Print Friendly

มิ.ย.
29

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานแถลงข่าว โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ”

 

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและร่วมแถลงข่าวพร้อมคณะผู้วิจัยภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52512

Print Friendly

มิ.ย.
29

โครงการขยายความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Hokkaido University และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อาจารย์ วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปศึกษาดูงาน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2560 โดยเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันอาหาร (National Food Research Center: NFRI) และพบกับคณะผู้บริหารเพื่อทบทวนความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปที่คณะเกษตร (Faculty of Agriculture) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)มหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ซึ่งมหาวิทยาลัยฮอกไกโดนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และติด 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานด้านวิชาการและวิจัย และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการทำงานวิจัยร่วมกัน การเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยฮอกไกในครั้งนี้ รองอธิการบดี Professor Jun Nishihira และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งตลอดการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และหารือเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 2มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ด้านงานวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอวกาศ (Space Information Technology) ที่มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามความร่วมมือกัน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52486

Print Friendly

มิ.ย.
26

กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน

financial rules

NameSizeHits
NameSizeHits
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-118.2 MiB31
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-213.2 MiB37
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-313.1 MiB31
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-412.9 MiB34
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-514.0 MiB30
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 1-611.3 MiB38
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-117.9 MiB37
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-214.9 MiB37
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-313.1 MiB34
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-413.7 MiB38
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-514.0 MiB38
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-613.2 MiB33
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-714.7 MiB39
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-814.5 MiB31
กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน เล่มที่ 2-99.1 MiB31
กระบวนการขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ101.4 KiB35
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ4.9 MiB39
พรฎ-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ89.9 KiB38
ระเบียบกองทุน part 115.8 MiB40
ระเบียบกองทุน part 28.0 MiB30

Print Friendly

มิ.ย.
24

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

20170623coopsci_03อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.วันทนีย์ เขตตกรณ์ ดร.วงศ์วิศรุต เชื่องสตุ่ง ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.พงษ์สกรณ์ สุนทรายุทธ์ อ.ปรีชา มันสลาย และอ.วุฒิพล วรรณทรัพย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52481

Print Friendly

มิ.ย.
23

ประชุมงานระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

20170623sci_30ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเกี่ยวกับงานระบบให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1306 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานการประชุม

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52247

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 132123456...10203040...Last »