ก.ค.
30

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

welcome

Print Friendly

ส.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

KM20140826_10ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 ได้แก่ กลุ่มการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ STEM และ กลุ่ม การบูรณาการด้านงานวิจัยกับการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุ SC1306 และห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23439

Print Friendly

ส.ค.
25

Science News ฉบับที่ 181 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ส.ค.
25

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย

chem20140825_02คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย โดยมี ผศ.ดร.จตุพร เผ่งพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ เป็นวิทยากรการผลิตสเปรย์ไล่ยุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม เทศบาล ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ภาพโครงการจาก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23419

Print Friendly

ส.ค.
25

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

IT20140824_12สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อครูบาอาจารย์ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยอันดีงาม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23401

Print Friendly

ส.ค.
22

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

physic20140822_14ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  เพื่อให้ได้ร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริ สิรินิลกุล จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ศรินรัตน์ วงษ์ลี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23382

Print Friendly

ส.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23346

Print Friendly

ส.ค.
22

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest)

comsci20140820_19มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เข้าประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ACM-ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) ระดับภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ปีการศึกษา2557 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นการจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยเน้นการพัฒนาด้าน Algorithms ให้ผู้เข้าแข่งขันได้แก้ปัญหา ภายใต้สภาวะที่กดดัน ผู้แข่งขัน 3 คน จะต้องแก้ไขปัญหา 8 – 11 ข้อ ภายในเวลา 3 – 5 ชั่วโมง โดยมีคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.acm-icpc.eng.chula.ac.th/acm-2014/

Print Friendly

ส.ค.
22

ภาควิชาเคมีนำเสนอผลงานในโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

chem20140818นักศึกษาภาควิชาเคมีที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2557 ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานประจำและโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ในโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23306

Print Friendly

ส.ค.
21

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23158

Print Friendly

ส.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

ส.ค.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

20140820Master

Print Friendly

ส.ค.
20

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

20140820

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Print Friendly

ส.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร่ี เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ส.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

20140818

แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
7.3 MiB
21 Downloads
Details...

Print Friendly

ส.ค.
18

โครงการก้าวใหม่ในรั้วราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2557

sci20140816_08สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการก้าวใหม่ในรั้วราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมการศึกษาเรื่องราวของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมค่านิยมของราชมงคล รวมถึงกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกความเป็นจิตอาสาของนักศึกษา โดยดำเนินการกิจกรรมสัมพันธ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23146

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 62123456...10203040...Last »