ก.ค.
10

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ก.ค.
06

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Vote2018

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
03

ประกาศรายชื่อ โครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8


banlistname

NameSizeHits
NameSizeHits
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มSTEM113.9 KiB85
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคณิตศาสตร์69.0 KiB59
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มคอมพิวเตอร์75.3 KiB77
รายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์138.5 KiB96

สถานที่ประกวดโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

กลุ่ม ลำดับ สถานที่ประกวด
ชั้น ห้อง
STEM 1-18 4 รป. 4-01
19-36 4 รป. 4-09
คณิตศาสตร์ 1-14 4 รป. 4-03
วิทยาศาสตร์ 1-24 5 รป. 5-01
25-48 5 รป. 5-04
คอมพิวเตอร์ 1-10 5 รป. 5-02
11-19 5 รป. 5-03

ตารางเวลาการนำเสนอผลงาน

กลุ่ม เวลานำเสนอ เวลาตอบข้อซักถาม เวลานำเสนอ*
รอบเช้า รอบบ่าย
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 – 17.00 น.
กลุ่มคณิตศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น.
กลุ่มคอมพิวเตอร์ 7 นาที 5 นาที 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 15.00 น.
กลุ่ม STEM 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอให้นักเรียนเตรียมบัตรประชาชน/บัตรนักเรียน ติดตัวมาในวันประกวด

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

Fab-Lab

ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB จำนวน 15 โรงเรียน
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
3. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก
4. โรงเรียนธัญรัตน์
5. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
6. โรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต
7. โรงเรียนปทุมวิไล
8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
11. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
12. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
14. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
15. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.wanthanee

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

congratulation-kamonrat

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

STEM-KMคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 1”  จากการประกวดการนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนกลุ่ม คือ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนฟินแลนด์โมเดลกับการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66606

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20180621sarBio_57คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา และผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66641

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20180621sarChem_24คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เมืองเดช ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้วกรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66618

 

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (สอนเขียนโปรแกรม)

comsciandmath

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560

มิ.ย.
19

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2018

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

regis1-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 18-19 มิ.ย. 61

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA61111108.0 KiB27
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA60111108.1 KiB25
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA59111109.5 KiB24
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA58111202.5 KiB19

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111190.9 KiB74
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH6111292.0 KiB28
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH6011191.9 KiB32
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH60112109.9 KiB29
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59111111.7 KiB22
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH59112109.6 KiB19
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58111104.6 KiB28
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH58112104.2 KiB20
9. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 5 CH57111104.9 KiB21

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61111108.8 KiB29
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI61112109.0 KiB70
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60111109.8 KiB51
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI60112108.9 KiB28
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59111108.3 KiB22
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI59112108.1 KiB17
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58111105.5 KiB20
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI58112104.2 KiB16

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH61111108.3 KiB21
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH60111109.7 KiB21
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH59111109.5 KiB60
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH58111211.7 KiB22

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST61111107.9 KiB17
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST60111108.0 KiB67
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59111109.2 KiB26
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST59112109.2 KiB17
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58111105.4 KiB24
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST58112106.0 KiB19

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61111108.5 KiB31
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS61112108.3 KiB27
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60111107.7 KiB23
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS60112107.9 KiB19
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59111107.8 KiB104
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS59112108.0 KiB34
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58111104.5 KiB24
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS58112104.7 KiB22

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS58121104.6 KiB27
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 5 CS57121104.6 KiB24

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61111107.9 KiB41
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT61112107.7 KiB28
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60111107.7 KiB48
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT60112107.7 KiB32
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59111107.5 KiB20
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT59112108.4 KiB18
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58111104.0 KiB20
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT58112105.0 KiB17

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT59121107.8 KiB58
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT58121182.2 KiB32

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 157123456...10203040...Last »