ส.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร่ี เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ไว้ดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
1. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 25561.4 MiB73
2. กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 255671.6 KiB70
3. การจัดอันดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 255642.5 KiB65

 แจ้งเรื่องค่าลงทะเบียนการฝึกซ้อมบัณฑิต จ่ายในวันซ้อมย่อย วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557
จำนวน 1,500 บาท (ไม่่รวมค่า ค้างชำระค่ากิจกรรม)
หากบัณฑิต มีข้อสงสัย..สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 02-549-4155

banner-graduation20130909-02

 กำหนดการวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 
ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

congrat2014

Print Friendly

พ.ย.
26

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม178.0 KiB2
2. การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการขายเพื่อหากรอบแนวคิดโครงร่างสำหรับระบบแนะนำการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร73.3 KiB2
3. ผลของการใช้หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์และออนไลน์สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา113.9 KiB2
4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับคณะเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี157.0 KiB3
5. เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”87.3 KiB2
Print Friendly

พ.ย.
26

รายการ Innovative Variety ตอน : “Smart Wheelchair” รถเข็นช่วยเหลือผู้พิการ

รายการ Innovative Variety 15 พฤศจิกายน 2557 ช่วงที่ 3 นวัตกรรมสร้างอาชีพ
เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ย. 2014 ช่วง : นวัตกรรมสร้างอาชีพ ตอน : “Smart Wheelchair” รถเข็นช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.เมธา ศิริกุล

Print Friendly

พ.ย.
26

โครงการคณิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2557

20141122math_08สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคณิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดนาบุญ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24905

Print Friendly

พ.ย.
26

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

20141123_02สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงานและการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามที่ตลาดแรงงานต้องการ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต ตลอดจนพัฒนาบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพที่ดีอันจะส่งผลต่อการทำงานในอนาคตของบัณฑิตต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนางสาวณัฏฐ์   บุญด้วง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง SC1901 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24788

Print Friendly

พ.ย.
26

พบแล้ว! “นิวคลีโอไทด์” สารเพิ่มรสชาติอาหารแทน “ผงชูรส” – Springnews

ข่าวจาก : http://www.springnews.co.th/

Print Friendly

พ.ย.
26

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20141116sci_37ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปรึกษาหารือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24794

Print Friendly

พ.ย.
24

รายการสโมสรสุขภาพ สัมภาษณ์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ เกี่ยวกับสารเสริมรสชาติในอาหารจากยีสต์เบียร์ ทดแทนผงชูรส

20141120_05รายการสโมสรสุขภาพ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ สัมภาษณ์ ดร.จันทิมา ฑีฆะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา และนายยุทธชัย เพชรรัตน์ไพศาล นักศึกษาปริญญาโท ผู้ช่วยวิจัย คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ผู้ช่วยวิจัย เกี่ยวกับสารเสริมรสชาติในอาหารจากยีสต์เบียร์ ทดแทนผงชูรส ณ สตูดิโอ 4 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ วันที่ออกอากาศ : 21 พ.ย. 2557
ภาพข่าวจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24878

ชมรายการย้อนหลังได้ที่ : 

http://www.mcot.net/site/streaming?id=546f1876be0470ca188b461e&type=video#.VHVG2ousUmk

Print Friendly

พ.ย.
21

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20141120_15สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.15-13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24770

Print Friendly

พ.ย.
21

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20141119_14สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.15-13.00 น. ณ ห้อง SC1801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24751

Print Friendly

พ.ย.
20

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

พ.ย.
20

โครงการอบรมโปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

20141116_08สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม R และ R Commander สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และศิษย์เก่าของสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยมีวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รป 2-06  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24739

Print Friendly

พ.ย.
20

รายการสปริงนิวส์ เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน

20141118_04รายการสปริงนิวส์ เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24857

Print Friendly

พ.ย.
18

รายการ Seven Innovation ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

รายการ Seven Innovation สถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานวิจัย เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Print Friendly

พ.ย.
17

รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

20141117Anan_10รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 HD ช่อง 33 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 น. ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส” พร้อมทั้งสาธิตขั้นตอนการทำ ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24724

Print Friendly

พ.ย.
17

โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์

10818944_10205248684523846_1023571041_nสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รูปภาพข่าวจากสาขาวิชาฟิสิกส์
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24713

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 68123456...10203040...Last »