ธ.ค.
16

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

KING-14-12-56

Print Friendly

ธ.ค.
15

พระบรมราโชวาท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

พระบรมราโชวาท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
วันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

20141215-01_graduation-651x1024

พระบรมราโชวาท งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (381.6 KiB, 6 downloads)

Print Friendly

ธ.ค.
16

งานฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly

ธ.ค.
16

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof. Dr. Masayoshi OKUBO คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof. Dr. Masayoshi OKUBO ที่ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านเคมีนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Print Friendly

ธ.ค.
14

บรรยากาศการถ่ายทำรายการ Most Exclusive Showroom ตอน สารเพิ่มรสชาติในอาหารจากยีสต์ โดย ดร.อนันต์ บุญปาน

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้สัมภาษณ์ และสาธิตการทำสารเพิ่มรสชาติในอาหารจากยิสต์ ในรายการ Most Exclusive Showroom โดยมีคุณศิริชัย อัชนัยไกรเลิศ เป็นพิธีกร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1408 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly

ธ.ค.
12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

ธ.ค.
11

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20141211

Print Friendly

ธ.ค.
11

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

Print Friendly

ธ.ค.
11

แสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20141210comsci_05คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ห้องชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25215

Print Friendly

ธ.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ และ นายฌานญาณ์บุณย์ กองค้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน หุ่นจำลองสอนนวดแผนไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Thai Massage Interactive Teaching Model for Visually Impaired) อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว10410582_756594501062391_7665792192897063910_nและ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความรู้และบันเทิงสำหรับเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Animals Edutainment Audio Electronic Book for Visually Impaired Children)

1479108_756594437729064_1080898916119246930_n

จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแสดงในนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014) ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2557 ณ COEX Mall กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25109

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ธ.ค.
09

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

20141207_85ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25137

Print Friendly

ธ.ค.
08

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1497.1/2557  ลงวันที่ 7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557   จึงประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ   ณ   วันที่    8     เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

Untitled

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัครได้ดังไฟล์แนบนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี161.5 KiB22
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1.4 MiB22

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ธ.ค.
04

พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชมหาราช

20141204_sci_36ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 8.00-9.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25067

Print Friendly

ธ.ค.
03

Science News ฉบับที่ 184 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

Print Friendly

ธ.ค.
03

โครงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสมัครงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20141203_Math_10สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณอรุณี พรมเถื่อน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสม การแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะ การลงปฏิบัติงานทดลอง การถูกสัมภาษณ์งาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง SC1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25052

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 69123456...10203040...Last »