พ.ค.
24

ประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำ มคอ. ในระบบในรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชาสอนให้คณะวิชาชีพอื่น

20160523sci_03ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำ มคอ. ในระบบในรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชาสอนให้คณะวิชาชีพอื่น ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37218

Print Friendly

พ.ค.
24

กิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160520sci_25ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ตามแนวทางการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ี 20 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยจัดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอแผน เพื่อการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 ต่อไป

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37179

Print Friendly

พ.ค.
19

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 3/2558

20160518coopsci_03งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 3/2558 ให้กับนักศึกษาภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ST-1301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36898

Print Friendly

พ.ค.
19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

อัตรา ตำแหน่ง
1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาชีววิทยา
2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

 

Print Friendly

พ.ค.
18

ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

พ.ค.
18

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37104
ภาพต้นฉบับ : https://goo.gl/Z0bG4O

Print Friendly

พ.ค.
18

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36897
ภาพต้นฉบับ : https://goo.gl/eVqeig

Print Friendly

พ.ค.
18

พิธีเปิดโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

20160517sci_34ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36860
ภาพต้นฉบับ : https://goo.gl/XhH114

Print Friendly

พ.ค.
17

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

20160516comsciสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36930

Print Friendly

พ.ค.
17

โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

20160516Physics_17งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36834

Print Friendly

พ.ค.
13

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557)

20160513_34คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Smart Classroom (ST-1308) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36736
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/iQ77db

Print Friendly

พ.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหมายในการรับลงทะเบียน การแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์)

20160513sci_09รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการกีฬาและผู้แทนจากทุกๆ มหาวิทยาลัยในการประชุมแบ่งสายการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 35 (ราชมงคลธัญบุรีเกมส์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายในการรับลงทะเบียนในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36738
ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/3u1hSl

Print Friendly

พ.ค.
13

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ

20160511sci_03ภาพบรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ โดยมี Mr Gordon James เป็นวิทยากรในหลักสูตร ระหว่างวันท่ี่ 23 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ดำเนินโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36730

Print Friendly

พ.ค.
13

กิจกรรรมเสริมหลักสูตรด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตอาสา

20160506comsci_02สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรรมเสริมหลักสูตรด้วยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตอาสา โดยมีนักศึกษาของสาขาวิชาทุกชั้นปีร่วมกันทำความสะอาดภายในสาขาวิชาฯ และลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเฉลิม พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36710
(ภาพโดย อ.ประภาส ทองรัก)

Print Friendly

พ.ค.
13

ประกาศรายชื่อ กลุ่มคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เพิ่มเติม การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา


ประกาศรายชื่อการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เพิ่มเติม 16-05-59


Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 103123456...10203040...Last »