ม.ค.
19

ค่ายอิคคิวซัง ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino/Raspberry Pi”

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดค่ายอิคคิวซัง ๒ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Arduino/Raspberry Pi” โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม : โรงเรียนวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี ปีที่ ๕ (กันยายน ๒๕๖๐ – มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา และดร.สุทธวรรณ สุพรรณ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ Arduino สู่การสร้างนวัตกรรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย Raspberry Pi และโครงงานเฉพาะทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58651

Print Friendly

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560

20180118coopsci_102นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

20180118coopsci_19ได้แก่ นายรวิพล จันทร์เหล่าหลวง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หัวข้อเรื่อง : โปรแกรมนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตด้วยโพโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และโปรแกรมแสดงผล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
20180118coopsci_15ได้แก่ นางสาวประภา ชินไธสง และนางสาวอังคณา วัฒนาสมบุญดี (สาขาวิชาชีววิทยา)
หัวข้อเรื่อง : การทดสอบการผลิตแอสตาแซนธิน จากเชื้อยีสต์เพื่อทดแทนแอสต้าแซนธินจากเปลือกกุ้ง

2. ประเภทนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ
20180118coopsci_78ได้แก่ นางสาวธัญญารัตน์ นาคสิงห์ และนางสาวปรัชญา หาทวี (สาขาวิชาชีววิทยา)
หัวข้อเรื่อง : Survival Rate of Probiotic Powder for Animal Feeding and Shelf Lite Prediction

รางวัลชมเชย

20180118coopsci_47ได้แก่ นางสาวพลชา เจียกขจร นายวรากร กรอบเพ็ชร และนายศุภศิษดิ์ เมนะสินธุ์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
หัวข้อเรื่อง : An Application of Microsoft Kinect to translation from Sign language into Thai for people with hearing loss and deafness

3. ประเภทนวัตกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
20180118coopsci_93 ได้แก่ นายสมชาย เอมสมบูรณ์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
หัวข้อเรื่อง : การออกแบบและสร้างระบบ Gas to Liquid Interface ความดันต่ำพิสัย 35 บาร์

Print Friendly

ม.ค.
17

งานสหกิจศึกษาแนะแนวนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20180117coopsci_52ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แนะแนวการศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58562

Print Friendly

ม.ค.
12

การประชาสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

20181201physic_09บริษัท เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จำกัด เข้าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของ Hiden Analytical (หนึ่งในสปอนเซอร์ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ TICST 2017) และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่อง Gas, Plasma และ Surface analysis กับอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58535

Print Friendly

ม.ค.
12

ภาควิชาเคมีนำศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ ประเทศไทย

20180112chem_03ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ได้นำนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตเบียร์ช้างเพื่อศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58554

Print Friendly

ม.ค.
05

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Pksci-01-e1515124493152สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

เรื่อง  การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1599/2560 เรื่องการแต่ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.กรอบแนวคิดในการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่การบริหารจัดการเชิงคุณภาพระดับสากล ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

NameSizeHits
NameSizeHits
1.ประกาศรับสมัคร262.1 KiB45
2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศ166.2 KiB39
3. เอกสารหมายเลข 1-9264.7 KiB30

Print Friendly

ม.ค.
05

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับวุฒิปวช.และ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

bannepwsr

คลิกดูสาขาที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูระเบียบการ

ปฏิทินสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561 (ฉบับย่อ)
ระยะเวลา กิจกรรม
1 ธ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561 รับสมัครผ่าน www.info.rmutt.ac.th
7 มี.ค. 2561 ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบฯ
17 มี.ค. 2561 สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
22 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ
24 มี.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์
27 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
29 มี.ค. – 10 เม.ย. 2561 ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
28 – 29 เม.ย. 2561 ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ
25 มิ.ย. 2561 เปิดภาคการศึกษา

คลิกเข้าสู่หน้าระบบรับสมัคร >>เข้าสู่เว็บไซต์<<

Print Friendly

ธ.ค.
27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา)

Print Friendly

ธ.ค.
25

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “วิทย์สัมพันธ์ 61″

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “วิทย์สัมพันธ์ 61″ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58422

Print Friendly

ธ.ค.
21

โครงการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีให้ได้มาตรฐานแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเคมี

20171221Chemภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีให้ได้มาตรฐานแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานเปิดโครงการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58349

Print Friendly

ธ.ค.
21

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20171221_03คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 

Print Friendly

ธ.ค.
20

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

20171220rmutt_40ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58106

Print Friendly

ธ.ค.
19

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58147

Print Friendly

ธ.ค.
16

งานฉลองครบรอบ 25 ปี เคมีราชมงคล ภายใต้ชื่องาน “HAPPY FAMILY 25th CHEMISTRY RMUTT ANNIVERSARY”

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี เคมีราชมงคล ภายใต้ชื่องาน “HAPPY FAMILY 25th CHEMISTRY RMUTT ANNIVERSARY” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58168

Print Friendly

ธ.ค.
16

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ” ของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิภาพรรณ เลอแฟฟร์ เลขานุการมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานมาเยี่ยมชมการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57958

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 142123456...10203040...Last »