ก.ย.
26

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิชาการด้านทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยา ครั้งที่ 2

ก.ย.
26

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20160923coopsci_03งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41931

Print Friendly

ก.ย.
22

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41685
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงงานเกษียณฯ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41846

Print Friendly

ก.ย.
22

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Islamic University of Indonesia (UII) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

20160915uiiผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Islamic University of Indonesia (UII) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41570

Print Friendly

ก.ย.
20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรณพ คงการ นายนายเตวิธ เคนเหลา และนางสาวสุทัศนีย์ ทรงศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น

โดย นายอรรณพ คงการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงานคือ “Invasion Alertนายเตวิธ เคนเหลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงานคือ “Smart Home” ในโครงการประกวด แข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างประเทศ  (iCPC: International Computer Programming Contest) ธีม Internet of Things

20160920-3

รูปที่ 1 นายอรรณพ คงการ

20160920-2

รูปที่ 2 นายเตวิธ เคนเหลา

และ นางสาวสุทัศนีย์ ทรงศรี ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ระหว่างประเทศ (iWDC: International Web Design Contest)

20160920-1

รูปที่ 3นางสาวสุทัศนีย์ ทรงศรี Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ย.
18

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20160918coopsci_02งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล และดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41537

Print Friendly

ก.ย.
16

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20160916sci_11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ชาติ สุขบท ผู้เกษียณอายุราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41671
ภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly

ก.ย.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Internet of Things” เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

20160915comsci_65สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Internet of Things” เพื่อเป็นการสนองนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ของ Islamic University of Indonesia (UII) และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41601

Print Friendly

ก.ย.
15

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20160915sci_18พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินสมทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41543

Print Friendly

ก.ย.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน “วันราชมงคล”

14291903_10210445465800130_6834451315033530340_nผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน “วันราชมงคล” ซึ่งเป็นวันที่ี่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้ วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน “ราชมงคล”

ขอขอบคุณรูปจาก ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข

Print Friendly

ก.ย.
14

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559

20160919

Print Friendly

ก.ย.
09

ขอขอบคุณ

graduation2557

Print Friendly

ก.ย.
09

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 (รอบบ่าย) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รูปภาพจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปภาพจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41372

Print Friendly

ก.ย.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

dsc_0188ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชางเชียนไท (Professor Dr. Chang-Hsien Tai) อธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตุง (National Pingtung University of Science and Technology) เมืองผิงตุง สาธารณรัฐไต้หวัน ที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงาน) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Cr.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly

ก.ย.
03

กิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาเคมี

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 112123456...10203040...Last »