มี.ค.
05

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ก.พ.
18

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ

มี.ค.
05

Science News ฉบับที่ 187 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

Print Friendly

มี.ค.
05

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำรายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ รายการ Good morning Thailand สถานีโทรทัศน์ Mono 29

83213รายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ รายการ Good morning Thailand สถานีโทรทัศน์ Mono 29 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณ WiFi แบบหยอดเหรียญ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26385

Print Friendly

ก.พ.
27

สาขาวิชาชีววิทยาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOTERO สำหรับการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

20150227bio_05สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOTERO ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีอาจารย์อัษฎาวุธ อารีย์สิริสุข เป็นวิทยากรในการอบรมโปรแกรม ZOTERO ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการทำบรรณานุกรมเพื่อใช้ประโยชน์ในวิชาโครงงานทางชีววิทยา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26366

Print Friendly

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

20150225chemผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์มาเป็นไส้กรอกและหมูยอ โดยมี ผศ ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ มาให้ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต มาผลิตเป็นเนื้อสัตว์ที่เก็บไว้ได้นาน 14 วัน โดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย เป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26349

Print Friendly

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150225chem_10ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารเคมี และใช้น้ำหมักชีวภาพ โดยมีอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตเอก จากสาขาวิชาการผลิตพืช เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาโครงงานของนักศึกษาสาขาประมง โดยมี ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก และอาจารย์จิราพร กุลคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26327

Print Friendly

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด

20150225chemผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และ อาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 48 คน ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัทไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26316

Print Friendly

ก.พ.
27

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (ICONSAT)

20150225ICONSAT_06ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (ICONSAT) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.อุรวิศ ต้ังกิจวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26292

Print Friendly

ก.พ.
23

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

10985234_793558084033518_276584933110104544_nDr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาเคมี อาคารศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26288

Print Friendly

ก.พ.
23

Dr.Tauer จาก Max Planck Institute of Colloids and Interface, Germany บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr. Tauer หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Heterophase Polymerization ของ Max Planck Institute of Colloids and Interface, Germany มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ของภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

10422220_10206033027971942_6777399919526451002_n 11018874_10206033028131946_4517136854667644094_n

 

Print Friendly

ก.พ.
23

โครงการอบรม เรื่อง Microscopic Image Processing

20150223sci_15สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเรื่อง Microscopic Image Processing เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี Dr.Izzati Muhimmah อาจารย์จาก Islamic University of Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียที่จะมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26251

Print Friendly

ก.พ.
23

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

20150221coop_18งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยคุณเทเวศน์ คมใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์ จำกัด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงงาน” ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26229

Print Friendly

ก.พ.
19

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

20150219sci_14ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26216

Print Friendly

ก.พ.
19

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.พ.
19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

20150217sci_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณวสันต์ รัตนานุภาพ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าพบ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องรับรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26209

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 75123456...10203040...Last »