พ.ค.
28

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

พ.ค.
22

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

เม.ย.
09

The International Conference on Science and Technology 2015

TICST-header-1

:: Read more  details ::

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับมหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan),
Kobe University (Japan), Islamic University of Indonesia (Indonesia) และ
National Food Research Institute (Japan) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2015)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558
ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัย ทั้งแบบ Full Paper และแบบAbstract หัวข้อต่างๆ อาทิเช่น

(1) Physics, Earth Science, and Applied Physics,
(2) Mathematics and Statistics,
(3) Chemistry and Chemical Technology,
(4) Computer Science and Information Technology และ
(5) Biology and Biotechnology
(6) Applied Science

**ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกและได้นำเสนอในการประชุมวิชาการจะถูกเผยแพร่ใน Conference Proceedings (Full Paper และ Abstract) และในฐานข้อมูล IEEE XPlore (เฉพาะ Full Paper ที่ผ่านการคัดเลือกและได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ)

สามารถดูรายละเอียดในการส่งบทความได้ที่
http://www.ticst.rmutt.ac.th (คลิ๊กที่ Call For Paper)

Read the rest of this entry »

Print Friendly

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150528SAR_14ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28476

Print Friendly

พ.ค.
28

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP & HACCP

20150528HACCP_02สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP & HACCP สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิจิตรา จำปาทอง วิทยากรจากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง SC 1401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28460

Print Friendly

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2

20150528STEM_02คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 2 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน ซึ่งจัดโดยศูนย์การพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป 13 ชั้น)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28438

Print Friendly

พ.ค.
28

โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

20150527Physics_06สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่ โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยมี ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ และ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในการบรรยายให้ความรู้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28426

Print Friendly

พ.ค.
28

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

20150527stat_35ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เมือวันที่ 27 พ.ค. 58 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1912 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28405

Print Friendly

พ.ค.
28

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 และนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

20150527coopsci_17งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 และนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา (ออกสอน) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษา ที่ 1/2558 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง SC1301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28384

Print Friendly

พ.ค.
26

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150526comsci_10ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 และโครงการอบรมเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28370

Print Friendly

พ.ค.
26

สาขาวิชาสถิติประยุกต์จัดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน”

20150526stat_30ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 58 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1912 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28337

Print Friendly

พ.ค.
25

บรรยากาศกิจกรรม 5ส สาขาวิชาชีววิทยา

20150525bio_22คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันจัดทำกิจกรรม 5ส ของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28311

Print Friendly

พ.ค.
25

คณบดีเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๒ ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

20150525ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๔๒ ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Print Friendly

พ.ค.
25

สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรม “ลาจาก ไม่จากลา ชีววิทยา รุ่น 8 ”

20150522bio_52ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ลาจาก ไม่จากลา ชีววิทยา รุ่น 8 ” โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และกิจกรรมผูกข้อมืออวยพรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28255

Print Friendly

พ.ค.
25

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมปิดภาคเรียน

20150525metting

Print Friendly

พ.ค.
21

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

20150521ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม

โครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC1912 ชั้น 9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
165.0 KiB
74 Downloads
Details...

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 80123456...10203040...Last »