ม.ค.
06

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

ธ.ค.
28

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์”

rt60-3
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. หลักการและเหตุผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์พิชิตโจทย์”114.5 KiB36
2. หลักเกณฑ์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์พิชิตโจทย์”123.3 KiB42
3. ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์”92.2 KiB40
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ม.ค.
16

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ม.ค.
16

ประกาศสอบราคา

วันประกาศ เรื่อง
16 ม.ค. 2560 ชุดห้องเรียนสะเต็มศึกษา

 

Print Friendly

ม.ค.
12

ประชุมคณะจัดทำ SAR

20170112SAR_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะจัดทำ SAR เพื่อพิจารณาปัญหาจากการดำเนินงานและข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน และร่วมกันกำหนดเป็นแผนปฏิบั้ติในปีต่อไป ในวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44880

Print Friendly

ม.ค.
11

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Software Testing and Career Path IT”

20170111comsci_06สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณลักษณ์ พิริยะเชิดชูชัย ตำแหน่งผู้จัดการทดสอบของบริษัท Aware Technology Solutions for Business ในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Software Testing and Career Path IT” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มอบของที่ระลึกให้คุณฉัตรชรัญ เทาวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของทางบริษํท Aware

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44806

Print Friendly

ม.ค.
11

กิจกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

20170111Chem_02คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชาเคมีเพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเคมี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ST-1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44837

Print Friendly

ม.ค.
10

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170107sciคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 ณ ภูธารา รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44758

Print Friendly

ม.ค.
10

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

bigdata

ทำมัยต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล?
ปัจจุบันเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นระบบสารสนเทสที่ใหย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มนุษย์เคยมีมา ซึ่งมีผลต่อทุกสาขาอาชีพและทุก ๆ กิจกรรม ด้วยเหตุผลนี้เองจำนวนข้อมูลที่ถูกผลิตจากทั่วโลกได้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาล และวทิยาการข้อมูลและสารสนเทศสาสตร์เท่านั้นที่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยการข้อมูลและสารสนเทศคืออะไร?
คื่อหลักสูตรที่ต้องการผลิตมหาบัญฑิตเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความชำนาญ ในการสร้างและประยุกต์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือเพื่อประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสารสนเทศ
2 นักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
3 นักวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการสนับสนุนการตัดสินใจ
4 ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
5 ผู้บริหารด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
6 ผู้บริหารด้านการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร
7 นักวิจัย นักสถิติ และนักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควร
2 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
3 ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
4 สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือวิชาชีพ และมีผู้ทรงคุณวุฒิตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันอย่างน้อย 1 ท่านให้การรับรอง และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

————————————————————————————————————

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Data and Information Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Data and Information Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Sc. (Data and Information Science)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

1. แผน ก ศึกษาโดยเน้นการทำวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้
แบบ ก 1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) วิทยานิพนธ์            36 หน่วยกิต
แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ    15 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก      9 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์           12 หน่วยกิต

2. แผน ข ศึกษาโดยเน้นงานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ      15 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก      15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ     6 หน่วยกิต

วัน-เวลาในดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
- ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
หลักสูตร 2 ปี รวามค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 160,000 บาท

การสนับสนุน
- มีทุนการศึกษาสำหรับหารทำวิจัย
- ศึกษาดูงาน ทำวิจัย ต่างประเทศ
- ฝึกประสบการณ์จากการทำงานจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูล
สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ 085-699-4615
Email: n_pinpathomrat@rmutt.ac.th

ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ 081-562-4876
Email: nipat_j@rmutt.ac.th

ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน 081-499-9435
Email: anucha_t@rmutt.ac.th

โทร: 02-549-4164  แฟกซ์: 02-549-4264

Print Friendly

ม.ค.
10

กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาฟิสิกส์

20170107physics_14นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมเก็บขยะ บริเวณริมชายหาดดวงตะวัน ตำบล แกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44737

Print Friendly

ม.ค.
06

การประชุมความร่วมมือให้สถานประกอบการในเครือโรงพยาบาลธัญบุรีเข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

20170106sciผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมความร่วมมือให้สถานประกอบการในเครือโรงพยาบาลธัญบุรีเข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44721

Print Friendly

ม.ค.
06

การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

20170106chem_33นักศึกษาปริญาโท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44686

Print Friendly

ม.ค.
06

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ประจำปีงบประมาณ 2559

20170106sciผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) ในวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44629

Print Friendly

ม.ค.
05

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2559

20170105งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ในวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ ห้อง ST-1 701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44567

Print Friendly

ม.ค.
05

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลจากโครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีamon

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีpreeyaporn

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้านการบริการวิชาการ ดีเด่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีsukhan

โครงการประกวดผลงานนักวิจัย และการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2559

Print Friendly

ม.ค.
04

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170104sciงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 ห้องเรียนต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี Mr. Daniel McIssac อาจารย์ชาวแคนาเดียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44468

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 120123456...10203040...Last »