ก.ค.
29

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 5

20160729STEM_77อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด อ.อิศราภรณ์ เทียมศร อ.เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง และ อ.โอม สถิตยนาค เป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 5 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 8-06 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38887

Print Friendly

ก.ค.
29

เราชาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพลังกันทำกิจกรรม 5 ส

2016-07-295s

Print Friendly

ก.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

20160725stem_0420160725stem_66
ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการย่อยที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) โดยมี รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 9 ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 25 กรกฎาคม 2559 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38582
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 26 กรกฎาคม 2559 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38604
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม 27 กรกฎาคม 2559 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38605
Facebook : https://goo.gl/EXqnKJ

Print Friendly

ก.ค.
27

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

20160726sci_03ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38584

Print Friendly

ก.ค.
27

โครงการการมีส่วนร่วมด้านพลังงานและสำรวจการใช้พลังงาน

20160725sci_05ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการการมีส่วนร่วมด้านพลังงานและสำรวจการใช้พลังงาน ตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38530

Print Friendly

ก.ค.
27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Print Friendly

ก.ค.
25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (130.7 KiB, 59 downloads)

Print Friendly

ก.ค.
24

ใบลงทะเบียนเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA5811192.9 KiB21
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA5711193.1 KiB16
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA5611192.8 KiB14

สาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5811193.2 KiB53
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH5811293.2 KiB64
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5711193.2 KiB28
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH5711293.3 KiB29
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5611191.1 KiB17
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH5611291.4 KiB16

สาขาวิชาชีววิทยา

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5811193.6 KiB67
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI5811293.6 KiB41
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5711193.7 KiB33
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI5711293.3 KiB19
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5611192.1 KiB30
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI5611291.4 KiB32

สาขาวิชาฟิสิกส์

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 2 PH5811192.8 KiB25
สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 PH5711193.4 KiB16
สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 PH5611192.8 KiB18

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS5811192.9 KiB42
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS5811292.9 KiB103
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5711193.4 KiB30
4. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS5711293.5 KiB47
5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5611191.0 KiB18
6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS5611291.5 KiB20
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 CS5812192.2 KiB19
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 CS5712192.5 KiB21
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 CS5612190.5 KiB11

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5811193.0 KiB43
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT5811293.2 KiB26
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5711193.2 KiB30
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT5711293.2 KiB38
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5611191.4 KiB13
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT5611291.4 KiB11
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 2 IT5812192.4 KiB12
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT5712192.7 KiB41
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT5612190.8 KiB15

สาขาวิชาสถิติ

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5811192.6 KiB34
สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 2 ST5811292.7 KiB32
สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ST5711192.5 KiB26
สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ST5711292.5 KiB19
สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 4 ST5611188.6 KiB34
Print Friendly

ก.ค.
18

ร่วมส่งแรงเชียร์ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship และ The 2016 Adobe Certified Associate World Championship

mos2016ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ The 2016 Microsoft Office Specialist World Championship และ The 2016 Adobe Certified Associate World Championship
ระหว่างวันที่ 5-16 สิงหาคม 2559 ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่

นายโกศล  ท่วงที
ตัวแทนโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ชั้นปี 2)

นางสาวชลากร  จุ้ยเตย
ตัวแทนโปรแกรม Adobe Photoshop คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ชั้นปี 3)

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
15

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 4

20160715STEM_36อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อ.จตุรพิษ เกราะแก้ว อ.ปองพล นิลปพฤกษ์ อ.ปิยนันท์ เทียบศรไชย อ.สิรินา ช่วยเต็ม และ อ.ประภาส ทองรัก เป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 8-06 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38407

Print Friendly

ก.ค.
15

แห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

20160714sci_06ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานบุญแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38453
cr.ภาพโดย ผศ.ดร.วรนุศย์ และ อ.กนกวรรณ

Print Friendly

ก.ค.
15

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี (บางปู) จังหวัดสมุทปราการ

20160712bioนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ภาคฤดูร้อน) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี (บางปู) จังหวัดสมุทปราการ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38463

Print Friendly

ก.ค.
14

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 2

Print

Print Friendly

ก.ค.
10

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 3

20160708STEMอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข ดร.อัคคพงศ์ พันธุุ์พฤกษ์ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล อ.ประภาส ทองรัก ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นวิทยากรโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 8-06 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :

Print Friendly

ก.ค.
07

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

20160705comsci_27สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีุ้ที่ 4 โดยจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ และการเขียน RESUME เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ST 1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ให้เกียรติเป็นประธาน
cr:ภาพโดย อ.ประภาส ทองรัก
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38377

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 108123456...10203040...Last »