ก.ค.
26

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

ก.ค.
26

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20170728

Print Friendly

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วม The International Conference on Science and Technology 2017

TICST2017-3:: Read more  details ::

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan),
National Pingtung University (Taiwan),
Hokkaido Information University (Japan), และ
Islamic University of Indonesia (Indonesia)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัย ทั้งแบบ abstract และ full paper ดังสาขาต่อไปนี้
I. Physics, Earth Sciences and Applied Physics
II. Mathematics and Statistics
III. Chemistry and Applied chemistry
IV. Computer Science and Information Technology
V. Biology and Biotechnology
VI. Applied Science and other related topics.

Call for Papers (http://www.ticst.rmutt.ac.th/index.php/TICST2017/TICST/schedConf/cfp)

กำหนดการ วัน/เวลาเดิม วัน/เวลาใหม่
- Deadline for Submission of Abstract or Full-Length Papers: August 31, 2017 September 15, 2017
- Acceptance Notification: September 15, 2017 September 30, 2017
- Final Camera-Ready Papers Due in Electronic Form: September 30, 2017 October 13, 2017
- Early Bird Registration Period (Payment Due): October 1 – 31, 2017
- Regular Registration Period (Payment Due): November 1- 20, 2017
- Conference dates: December 7 – 8, 2017

Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ย.
21

กิจกรรมให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20170921sci_27กิจกรรมให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง การลงทะเบียน และการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55145

 

Print Friendly

ก.ย.
20

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยเรื่องราวบนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจสู่เส้นชัย…วัยเกษียณอายุราชการ” ของ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผศ.สุชาติ สุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54760

Print Friendly

ก.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2560

web20170920

Print Friendly

ก.ย.
18

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

20170918sci_14รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผศ.สุชาติ สุภาพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55176

Print Friendly

ก.ย.
17

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20170917coopsci_106สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล บรรยายในหัวข้อ การนำเสนอผลงานประกวดผลงานและการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54980

Print Friendly

ก.ย.
14

Welcome Assoc. Prof. Tarao and Assoc. Prof. Tagawa from Japan to Faculty of Science and Technology, Rmutt.

20170914Japan_50Welcome Assoc. Prof. Tarao and Assoc. Prof. Tagawa from Japan to Faculty of Science and Technology, Rmutt. We had good discussion on international collaboration and prepare next batch of students to go to Kagawa College. (13-15 September 2017)

More images : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55052

Print Friendly

ก.ย.
13

บริษัท ไบนารี กราฟิก จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมอ่านตัวเลือกจากแบบฟอร์มแก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

20170913stst_05สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญวิทยากรจากบริษัทไบนารีกราฟิก ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ image data entry system มาให้ความรู้กับอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านตัวเลือกจากแบบฟอร์ม โดยการนำไปใช้งานด้านการศึกษา การสำรวจข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเก็บข้อมูลทางสถิติการประเมิน การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การตรวจสอบสินค้าเป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานทางด้านสถิติ และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานทางด้านสถิติซึ่งกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติซึ่งนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษานี้จึงได้นำนักศึกษาเข้ารับฟังเพื่อเป็นความรู้และทักษะในการเรียนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54712

Print Friendly

ก.ย.
13

ภาควิชาเคมี รวมใจกัน ร่วมกันทำ “ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์…ดอกไม้ที่พ่อชอบ…”

20170913chem_15คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ภาควิชาเคมี รวมใจกัน ร่วมกันทำ “ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์…ดอกไม้ที่พ่อชอบ…” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้อง ST-1 601 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54733

Print Friendly

ก.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

20170915RMUTT

กำหนดการพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

20170915Or-201271-1-2017-2

 

Print Friendly

ก.ย.
13

ขอเชิญร่วมพิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Or-201266-1-2017-1 Or-201266-1-2017-2

Print Friendly

ก.ย.
12

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20170912Nakarin

Print Friendly

ก.ย.
11

งานวิเทศสัมพันธ์แนะนำนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20170911sci_23ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานสหกิจต่างประเทศเข้าแนะนำนักศึกษา 6 สาขาวิชาที่สนใจออกสหกิจต่างประเทศ ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง ST-1 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54654

Print Friendly

ก.ย.
10

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20170910Physics_27สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ มาบรรยายในหัวข้อ เสริมทักษะและประมวลผลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง รป 2-03 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54652

Print Friendly

ก.ย.
08

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และที่ปรึกษาร่วม ดร.ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาภายใต้โครงการการสร้างภาคีในการสร้างบัณฑิตระดับ ปริญญาโท เอก ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Print Friendly

ก.ย.
08

การประชุมมาตรการป้องกันความปลอดภัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170908sci_24ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัย การดูแลระบบไฟฟ้าและทรัพย์สินของคณะฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54599

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 136123456...10203040...Last »