ม.ค.
06

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

ก.พ.
20

RMUTT the Series วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560


ผู้ให้ข้อมูล : ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ผลงาน : STEM
แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Print Friendly

ก.พ.
17

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

6-02-60

Print Friendly

ก.พ.
16

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ณ Department of Applied Physics, National Pintung University, Taiwan

20170212physic_05ดร.นริศร์ บาลทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เดินทางไปส่งนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 คน ณ Department of Applied Physics, National Pintung University, Taiwan เพื่อปฏิบัติสหกิจศึกษาด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ได้มีการนิเทศการปฏิบัติงานของนักศึกษาและเจรจาถึงความร่วมมือทางวิชาการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างทั้งสองสถาบัน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46236

Print Friendly

ก.พ.
14

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปี 2560

20170214sci_46นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46198

Print Friendly

ก.พ.
10

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_05คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0 และ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45991

Print Friendly

ก.พ.
08

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_04คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง การปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจากคุณฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการอบรมเพื่อเสนอของบประมาณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการของบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามกฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน การเดินทางไปราชการ และโครงการ ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45981

Print Friendly

ก.พ.
07

มทร.ธัญบุรีลงพื้นที่เพื่อหารือและสำรวจความต้องการของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบึงกาสาม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีเกษตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์แผนไทย และผู้อำนวยการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มทร.ธัญบุรี จำนวนกว่า 30 คน จาก 10 คณะ/วิทยาลัย เดินทางลงชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบึงกาสาม เพื่อหารือและสำรวจความต้องการของชุมชน โดยมีนายก อบต. บึงกาสาม นายก อบต. บึงบา ผู้ใหญ่เล็ก เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และตัวแทนเกษตรกรจำนวนประมาณ 30 คน มาร่วมหารือและให้ข้อมูล ซึ่งพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนา สวนปาล์ม และปลูกกล้วยหอม ดังนั้นชุมชนจึงมีความต้องการทางเลือกใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเครื่องจักรกลทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45975

Print Friendly

ก.พ.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560

ก.พ.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

20170204STEM_67ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม วันที่ 4 ก.พ. 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45692

20170205_162ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม วันที่ 5 ก.พ. 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45693

Print Friendly

ก.พ.
05

โครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชนพรธิสาร

20170205Physics_22สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชนพรธิสาร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45666

Print Friendly

ก.พ.
05

โครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง

20170205sci_22ผูู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง ในวันที่ 5 ก.พ 60 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45629

Print Friendly

ก.พ.
05

โครงการอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 2/2559

20170205coopsci_63งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล บรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพและการฝึกทักษะการสื่อสาร” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45584

Print Friendly

ก.พ.
04

โครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิคขั้นสูง (ระยะที่ 2)

20170204TOEIC_02ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิคขั้นสูง (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี อ.สุหัชชา สุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45570

Print Friendly

ก.พ.
03

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวินัยและจริยธรรม

kittipong

Print Friendly

ก.พ.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Introducing-sci2

 

Introducing-sci

 

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 122123456...10203040...Last »