ก.ย.
12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

20190726-king10

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

อบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191119sci_04อาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียน ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 1 สาขาวิชาต่าง ๆ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92858

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

โครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory)

20191119FABLAB_48ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์พลวัฒน์ จินตนาภรณ์ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง และ อาจารย์ดุลยภพ วัฒนานนท์ และทีมผู้ช่วยวิทยากร (นักศึกษาและเจ้าหน้าที่) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ในโครงการค่ายนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92803

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20191118chem_05นักศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทดสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92920

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

โครงการ INTENSIVE TOEIC

20191118INTENSIVE TOEIC_07คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ INTENSIVE TOEIC Faculty of Science and Technology โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง English Cafe’ อาคาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92896

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

Dr.Violet Lo ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรม STEM+Leadership 2020 และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191118stem_09Dr. Violet Lo ประธานมูลนิธิ Inclusive Business Lab และ Inclusive Business Foundation เดินทางมาประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนากิจกรรมเรื่อง “STEM + Leadership 2020” และการจัดตั้งศูนย์ Inclusive Leadership Center ในประเทศไทย ร่วมกันกับ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของห้อง Fabrication Lab และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนของคณะฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92885

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Regis2-2562ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp
ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน)
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 MA62111132.7 KiB6
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 MA61111133.4 KiB4
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 MA60111133.9 KiB0
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 MA59111130.7 KiB0

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62111136.0 KiB1
2. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 CH62112196.9 KiB6
3. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61111135.3 KiB14
4. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 CH61112135.3 KiB10
5. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60111135.7 KiB0
6. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 3 CH60112135.7 KiB3
7. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59111134.6 KiB4
8. สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 CH59112134.6 KiB1

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62111133.8 KiB0
2. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 BI62112136.3 KiB0
3. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61111135.2 KiB1
4. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 BI61112133.2 KiB0
5. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60111133.7 KiB0
6. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 BI60112132.1 KiB0
7. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59111132.9 KiB1
8. สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 BI59112133.0 KiB1

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 PH62111132.7 KiB0
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 PH61111134.1 KiB0
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 PH60111132.8 KiB0
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 PH59111134.8 KiB0

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 1 ST62111132.3 KiB1
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 ST61111135.4 KiB2
3. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 3 ST60111133.3 KiB2
5. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59111135.5 KiB1
6. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ST59112133.2 KiB3

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

NameSizeHits
NameSizeHits
01. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62111117.5 KiB2
02. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62112117.5 KiB2
03. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 CS62113117.7 KiB0
04. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61111106.9 KiB30
05. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61112117.1 KiB7
06. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 CS61113106.8 KiB2
07. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60111117.7 KiB1
08. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 CS60112117.6 KiB2
09. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59111116.7 KiB3
10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 CS59112116.5 KiB1

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

NameSizeHits
NameSizeHits
01. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62111132.8 KiB9
02. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 IT62112133.0 KiB6
03. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT62113133.3 KiB2
04. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61111133.1 KiB1
05. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61112132.9 KiB2
06. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 IT61113132.9 KiB1
07. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60111133.9 KiB0
08. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 IT60112134.1 KiB1
09. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59111133.1 KiB3
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 IT59112133.1 KiB3

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 3 IT60121131.5 KiB0
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 IT59121129.2 KiB0

ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

การสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20191116IT_03บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์โควตา ปวช.  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1805

Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20191114chem_02ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ห้องปฏิบัติการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส โดยการดูแลของ ผศ.ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ระหว่างวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2562 Read the rest of this entry »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 –2580 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 –2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 –2580 แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563 –2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92691
Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานสหกิจฯ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะ

20191112coopsci_21งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานสหกิจฯ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะ (ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92660

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «