ต.ค.
21

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ พระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

20161014pumiporn

Print Friendly

ต.ค.
21

ขอเชิญร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

20161025

Print Friendly

ต.ค.
21

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

20161021มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธี วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูป ร.๕ มทร.ธัญบุรี

Print Friendly

ต.ค.
20

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานกรรมการเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน และผู้แทนสถานประกอบการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42326

Print Friendly

ต.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42283

Print Friendly

ต.ค.
14

คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

20161014plan61

Print Friendly

ต.ค.
13

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 13 ต.ค. 2559

20161013sci_11คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล เป็นผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42267

Print Friendly

ต.ค.
13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การพัฒนาการผลิตผงโปรไบโอติกส์ด้วยการหมักแบบแห้งและกระบวนการอบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์84.7 KiB18
2. การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ96.1 KiB17
3. การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน150.5 KiB17
4. การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ150.8 KiB18
5. บัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย83.4 KiB15
6. การพัฒนาแคลลัสกานพลูเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทำสลบปลาดุกอุยเทศ86.9 KiB19
7. การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน140.2 KiB21
8. การพัฒนาวัสดุตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสเฟตใน แหล่งน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ108.5 KiB18
Print Friendly

ต.ค.
12

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 12 ต.ค. 2559

20161012sci_15คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล เป็นผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42243

Print Friendly

ต.ค.
12

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมฯ
1.4 MiB
8 Downloads
Details...
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ต.ค.
06

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา จากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มาแลกเปลี่ยนฝึกงานวิจัยกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 7 ตุลาคม 2559) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง ประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42125

Print Friendly

ต.ค.
05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
-การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร Isolation of Bacteriocin Producing Lactic Acid Bacteria for Extending the Shelf Life of food88.7 KiB32
-การตรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ดีเอ็นเอติดตามและมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์133.8 KiB30
-การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา102.2 KiB31
-การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี128.6 KiB29
-การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ไฮโดรเจลชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน104.4 KiB27
-การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการวิเคราะห์โลหะหนัก186.0 KiB29
-การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก140.0 KiB27
-การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก 122.5 KiB29
-การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว 123.5 KiB30
-การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลแคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน106.4 KiB25
-การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม (2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน123.4 KiB29
-สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส120.9 KiB31
-ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย103.9 KiB34
Print Friendly

ต.ค.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20161004chem_12ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยน ณ ห้องปฏิบัติการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีส ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้ดูแลรับผิดชอบคือ ผศ. ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42108

Print Friendly

ต.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ ที่สูงขึ้น

assistant-professor2016nipat-jaturapit

Print Friendly

ต.ค.
02

สอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ

20161002toeic_32งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42072

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 114123456...10203040...Last »