ต.ค.
04

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

kust
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
92.7 KiB
139 Downloads
Details...
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ต.ค.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่

20151002

Print Friendly

ต.ค.
01

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สมัคร / เสนอชื่อ และเลือกตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

kust
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  สมัคร / เสนอชื่อ และเลือกตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการประจำคณะ
ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

NameSizeHits
NameSizeHits
1. ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สมัคร / เสนอชื่อ และเลือกตั้งผู้สมควรเป็นกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ51.4 KiB23
2. กำหนดการเลือกกรรมการประจำคณะ ประเภทกรรมการจากคณาจารย์ประจำ72.3 KiB19

Print Friendly

ต.ค.
01

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงมุทิตาจิต และกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ พรรณรุกข์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ คงสวัสดิ์ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31389

Print Friendly

ก.ย.
29

แนะนำอาจารย์ใหม่

20150929

Print Friendly

ก.ย.
28

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

20150928sci_03ผศ.นที ภู่รอด ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้ามาประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31537

Print Friendly

ก.ย.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

20150927sci_03งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558  หัวข้อเรื่อง “ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา” ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเมวิกา คงมั่น เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัดเป็นวิทยากรนายกิตติพจน์ กั๊กสูงเนิน ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และนางสาวชลิดา พู่โพธิ์Sale Engineer บริษัท หริกุล ชายเอนช์ จำกัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์มาให้ความรู้และไขข้อข้องใจต่างๆ ให้กับน้องๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ ห้อง ST1-715 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31378

Print Friendly

ก.ย.
28

“วิดยา” พาน้องติว (รอบสอง)

20150926sciสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “วิดยา” พาน้องติว (รอบสอง)  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิชาแคลคูลัส 1 และวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ ห้อง รป.5-01 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31366

Print Friendly

ก.ย.
25

ศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาดินกรดด้วยนวัตกรรมชีวภาพกล้าเชื้อรา

20150925bio_04ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ไปศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาดินกรดด้วยนวัตกรรมชีวภาพกล้าเชื้อรา เพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์หอมปทุมธานี 1 ด้วยหัวเชื้อชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิต1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ลดต้นทุนเหลือ2,200 บาทต่อไร่ ประกอบการฝึกทักษะรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประยุกต์ณ หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31361

Print Friendly

ก.ย.
25

ศึกษาการเรียนรู้วิธีการหาอัตราการผลิตพืชไร่ในระบบนิเวศและการเรียนรู้วัฒธรรมการเกี่ยวข้าวของชุมชน

20150925bioผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 ไปศึกษาการเรียนรู้วิธีการหาอัตราการผลิตพืชไร่ในระบบนิเวศและการเรียนรู้วัฒธรรมการเกี่ยวข้าวของชุมชน ประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-314-263 นิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ ณ หมู่บ้านบึงกาสาม หมู่ 7 คลอง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31349

Print Friendly

ก.ย.
25

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150922IT_08คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา (http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31328

Print Friendly

ก.ย.
25

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150921comsci_06คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา (http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 21กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31275

Print Friendly

ก.ย.
25

ประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี

20150923sci_03ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรีปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31294

Print Friendly

ก.ย.
25

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

20150923sci_02ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31277

Print Friendly

ก.ย.
25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Older posts «

Page 1 of 89123456...10203040...Last »