ก.ค.
27

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ก.ค.
24

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

kustประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
2.8 MiB
60 Downloads
Details...

Print Friendly

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

inventors2014

งาน “วันนักประดิษฐ์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
นายกฤษณะ โภควัฒน์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากผลงานเรื่อง “ระบบฝึกสอนแบบอัตโนมัติการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา”
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา
กลุ่มเรื่องที่ ๕ : สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์ส้าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส

ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Mankind”
ระหว่าง ๒๓-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗
ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Print Friendly

มิ.ย.
24

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

24-06-2014

Print Friendly

ก.ค.
25

โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

20140724_21ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22516

Print Friendly

ก.ค.
25

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

chem20140724_20ศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การฝึกอบรมเครื่องมือวิเคราะห์สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปและเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22492

Print Friendly

ก.ค.
24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย

20140724_09 20140724_17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์
ในการลดปัญหาหมอกควัน ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร บ้านร่มโพธิ์ทอง
ตำบลตับเต่า อำเภอเถิง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี  เป็นเกษตรกร
เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้แบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22472

Print Friendly

ก.ค.
24

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

Parents20140724

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
381.0 KiB
18 Downloads
Details...

Print Friendly

ก.ค.
24

ประกาศฝ่ายพัฒนานักศึกษา เรื่อง การพิจารณาทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน ประจำปีการศึกษา 2557

20140724Scholarships

ผู้ผ่านการคัดเลือกทุนบริษัท ไทยบริดจสโตน
339.0 KiB
6 Downloads
Details...

Print Friendly

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

sci20140721_30ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป

ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22347

Print Friendly

ก.ค.
22

กำหนดการวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

กำหนดการวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556 
ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
congrat2014

 

วันฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
32.8 KiB
25 Downloads
Details...
Read the rest of this entry »

Print Friendly

ก.ค.
22

ตารางกำหนดการดำเนินงานสหกิจภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางกำหนดการดำเนินงานสหกิจภายหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50.1 KiB
19 Downloads
Details...
Print Friendly

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

uii20140722_15ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซึ่งทางคณะฯ ได้มีความร่วมมือ กับ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการนี้ทาง UII ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 3 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2557

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22324

Print Friendly

ก.ค.
21

Welcome Delegates and Students From Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII)

UII

Print Friendly

ก.ค.
18

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

sci20140717_12ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย  ในการปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22309

Print Friendly

ก.ค.
18

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

kustประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
573.3 KiB
140 Downloads
Details...

Print Friendly

ก.ค.
18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
317.7 KiB
60 Downloads
Details...
Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 59123456...10203040...Last »