เม.ย.
26

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

เม.ย.
09

The International Conference on Science and Technology 2015

เม.ย.
27

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150425sci_04ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27873

ภาพบรรยากาศแยกตามภาควิชา/สาขาวิชา

สาขาวิชาชีววิทยา : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27958
ภาควิชาเคมี : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27961
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27963
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27987
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28001
สาขาวิชาฟิสิกส์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28011
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28034

Print Friendly

เม.ย.
24

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

20150424physic_11ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปี 2 และ 3 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 24 เมษายน 2558

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27846

Print Friendly

เม.ย.
24

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔

20150423sci_04 20150423songkran_03

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานสรรพศาสตร์ศิลป์ เทิดองค์รัตนนารี ศรีสยาม เริงสราญเปิงสงกรานต์มอญ” โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อาวุโส นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดก่อเจดีย์พระทราย การจัดนิทรรศการบูรณาการทางวัฒนธรรม การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดนางสงกรานต์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27446

Print Friendly

เม.ย.
24

ภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ

20150423-2songkranภาพบรรยากาศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และพิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ ในะงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานสรรพศาสตร์ศิลป์ เทิดองค์รัตนนารี ศรีสยาม เริงสราญเปิงสงกรานต์มอญ” วันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27748

 

Print Friendly

เม.ย.
24

ภาพบรรยากาศการประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๘”

20150423songkran_44ภาพบรรยากาศการประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๘” ในะงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ ภายใต้ชื่องาน “สืบสานสรรพศาสตร์ศิลป์ เทิดองค์รัตนนารี ศรีสยาม เริงสราญเปิงสงกรานต์มอญ” วันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27651

Print Friendly

เม.ย.
22

บรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150422sciนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา ในวันทึ่ 22 เมษายน 2558เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27414

Print Friendly

เม.ย.
22

โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4

20150421sci_02ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4 เนื่องในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 “สืบสานสรรพศาสตร์ศิลป์ เทิดองค์รัตนนารีศรีสยาม เริงสราญเปิงสงกรานต์มอญ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27324

 

Print Friendly

เม.ย.
22

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ

20150418coop_04สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติคือ Prof.Dr.Phan Minh Dung จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ Editorial Board ของ Associate Editor of the Artificial Intelligence Journal, Member of Editorial Board of the Argument & Computation Journal และ Advisor to Editorial Board of the Theory and Practice of Logic Programming ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของงานสัมมนาในครั้งนี้คือ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยสู่ระดับสากล ในประเด็นเกี่ยวกับ Logic Programming, Knowledge Representation and Reasoning, Argumentation, MultiAgent Computing, Semantic Grids, Trust and Security และ Artificial Intelligence ในวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27289

Print Friendly

เม.ย.
20

ห้องสำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

11154651_834496419921490_8152923715837781164_o

Print Friendly

เม.ย.
20

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

20150418coop_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภาส ทองรัก บรรยายในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล” อาจารย์วรกวี ชุมวรฐายี บรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอและการประกวดและการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” และอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล บรรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพและการฝึกทักษะการสื่อสาร” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27253

Print Friendly

เม.ย.
20

โครงการ “นักวิทย์จิตอาสา”

20150419sci_50ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ “นักวิทย์จิตอาสา” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของจิตอาสา จิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกันทำความสะอาด และทาสีบริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27187

Print Friendly

เม.ย.
17

ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๔

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป * ร่วมแต่งกายด้วยเอกลักษณ์ผ้าไทย *

11143535_10206215279051793_3709404589358680391_n

Print Friendly

เม.ย.
16

ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

เม.ย.
16

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะฯ

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11160568_10206212479261800_874443365016058523_n

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 78123456...10203040...Last »