พ.ย.
14

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20170728

Print Friendly

พ.ย.
14

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

42International Invention show

Print Friendly

พ.ค.
23

ขอเชิญเข้าร่วม The International Conference on Science and Technology 2017

TICST2017-3:: Read more  details ::

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan),
National Pingtung University (Taiwan),
Hokkaido Information University (Japan), และ
Islamic University of Indonesia (Indonesia)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ
The International Conference on Science and Technology 2017 (TICST 2017)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัย ทั้งแบบ abstract และ full paper ดังสาขาต่อไปนี้
I. Physics, Earth Sciences and Applied Physics
II. Mathematics and Statistics
III. Chemistry and Applied chemistry
IV. Computer Science and Information Technology
V. Biology and Biotechnology
VI. Applied Science and other related topics.

Call for Papers (http://www.ticst.rmutt.ac.th/index.php/TICST2017/TICST/schedConf/cfp)

กำหนดการ วัน/เวลาเดิม วัน/เวลาใหม่
- Deadline for Submission of Abstract or Full-Length Papers: August 31, 2017 September 15, 2017
- Acceptance Notification: September 15, 2017 September 30, 2017
- Final Camera-Ready Papers Due in Electronic Form: September 30, 2017 October 13, 2017
- Early Bird Registration Period (Payment Due): October 1 – 31, 2017
- Regular Registration Period (Payment Due): November 1- 20, 2017
- Conference dates: December 7 – 8, 2017

Read the rest of this entry »

Print Friendly

พ.ย.
16

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 60

 

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 60 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56769

Print Friendly

พ.ย.
14

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พ.ย.
13

แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20171113sciดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ได้แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของคณะฯ ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถานศึกษาในสังกัด กทม. และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวชรินาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56306

Print Friendly

พ.ย.
12

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31

ว่าที่บัณฑิต และมหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยรวม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56384

Print Friendly

พ.ย.
12

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science)

 

นางสาว ชนัญธิดา ทะพลี นางสาว อารดา ประยูร นางสาว พิมพัชชา อินทรทัต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science” (SAKURA Exchange Program in Science) ภายใต้การสนันสนุนจาก Japan Science and Technology Agency (JST) เมื่อวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ National Agriculture and Food Research Organization เมือง Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการอบรมทางด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร การศึกษาดูงานสถานประกอบการทางด้านอาหาร โดยมี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันตชัยพัทธา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56741

Print Friendly

พ.ย.
11

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ

20171111coopsci_35งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกสหกิจต่างประเทศ โดย ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56556

Print Friendly

พ.ย.
11

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

 

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่บัณฑิต และว่าที่มหาบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56611

Print Friendly

พ.ย.
10

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20171110ApplyBioงานหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56592

Print Friendly

พ.ย.
10

Warm Welcome Delegates from Hokkaido University, Japan

20171110sci_39ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการต้อนรับ Professor Hiroshi KAWAMURA, Faculty of ScienceTakashi HAGIHARA, Director Division of International Students Yoshie ITO, and Yumi MIYAKE, Division of International Students จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ในการเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56494

Print Friendly

พ.ย.
09

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติ TICST 2017

20171109TICST2017คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการนานาชาติ TICST 2017 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56290

Print Friendly

พ.ย.
09

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

20171109TICSTคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56270

Print Friendly

พ.ย.
09

งาน Statistics Meeting 2017

20171109Stat_62สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Statistics Meeting 2017 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีได้มีโอกาสมาพบปะกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในสาขาวิชาฯ

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56198

Print Friendly

พ.ย.
07

สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559

DSC_4892สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศิวาพร ไชยคำวัง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้มีศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก

Print Friendly

Older posts «

Page 1 of 140123456...10203040...Last »