ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่หลักประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย ประกาศ ทุน นวัตกรรม

September 29, 2023

การประชุมจัดเตรียมโครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Presision Agriculture)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมโครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Presision Agriculture) ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
September 29, 2023

Institute of Technology and Business STIKOM BALI ประทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Assoc.Prof.Dr.Evi Triandini และคณะอาจารย์จาก Institute of Technology and Business STIKOM BALI ประทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ FAB. LAB คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับผลงานสำคัญ โครงการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ FAB. LAB Assoc.Prof.Dr.Evi Triandini […]
September 29, 2023

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือกับบริษัท Saleforce (Thailand)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือกับบริษัท Saleforce (Thailand) ในวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ST1-306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นความเป็น นวัตกรที่ลงปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการต่อไป
September 28, 2023

ผู้บริหารจาก Institute of Cannabis Studies -ICS (USA.) เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Dr.William Painter (President of the Institute of Cannabis Studies – ICS), Dr.David Gleave (Chief Executive Officer) และคณะทำงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการ […]
September 28, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 และคณะบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) วันพุธที่ 27 กันยายน […]
September 28, 2023

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตร “การใช้และการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ” และการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขามาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ST1-308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
September 28, 2023

การประชุมการจัดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี ๖๗

อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี ๖๗ ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ST1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
September 27, 2023

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566  วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2566  วันซ้อมย่อย  วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันซ้อมย่อยคณะ        รายงานตัว เวลา 07.30 น. […]
September 24, 2023

โครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม 2.1: การระดมสมอง และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเครือข่าย

โครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม 2.1: การระดมสมอง และการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชนเครือข่าย จำนวน 5 ชุมชน โดยเป็นการบูรณาการกับรายวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแม่นยำ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากความต้องการของชุมชนจริง รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาชุมชน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์และจำแนกการแก้ปัญหาชุมชนได้ทั้งสิ้น 17 โครงงาน ในการนี้โครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลการเกษตรพื้นฐานจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร (สท.) เพื่อเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ เมื่อวันที่ 23 […]