พจรินทร์ ผาสุข

September 21, 2023

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบรับ MOU (วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส.)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัคร MOU (วุฒิ ม.6 , ปวช. , ปวส.) หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต […]
September 21, 2023

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาพิเศษ

September 20, 2023

การนำเสนอผลงานระบบแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ไซเฟิร์ด เอเชีย จำกัด ประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงานระบบแพลตฟอร์มด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการจัดเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะทางด้านของปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ร่วมกับ คุณกฤตภาส วิริยจันทร์ตา ตำแหน่ง Executive Director บริษัท ไซเฟิร์ด เอเชีย จำกัด ร่วมประชุมพร้อมกับ ผศ.ปองพล […]
September 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล iCPC Third Prize Award ในการเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (International Computer Programming Contest: iCPC) ภายใต้หัวข้อ Environmental Sustainability Solutions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – […]
September 19, 2023

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ในรูปแบบเมตาเวิร์ส เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้
September 18, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา เป็นผู้บรรยายการใช้งานระบบจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา    
September 18, 2023

การประชุมการจัดทำข้อมูล FTE

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูล FTE โดยมี ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด หัวหน้างานประกันคุณภาพ เป็นผู้อธิบายการจัดทำข้อมูล FTE หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูล FTE สำหรับใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม […]
September 18, 2023

โครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 โดยมีอาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์เป็นหัวหน้าโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.เสาวลักษณ์ ดุลยพีรดิส และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง รายละเอียดและความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการเขียน และปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอังกฤษด้านการเขียน ในหัวข้อ “เรียนการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมชาติ” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 17 กันยายน 2566 […]
September 16, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพิ่มทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ส่งอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ APPA & TIRA International 2023