สถิติที่น่าสนใจ ของคณะฯ

สรุปข้อมูลเมื่อ ปีการศึกษา 2565

9

สาขา


15

หลักสูตร


1320

นักศึกษา


176

บุคลากร


“เป็นคณะที่ผลิตนวัตกรและสร้างนวัตกรรมชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”

ข่าวสารและกิจกรรม

February 22, 2024

แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

February 20, 2024

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หัวข้อ “การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพองค์รวมของธุรกิจสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล”

February 19, 2024

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS2 รอบ Quota

January 18, 2024

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

January 13, 2024

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การจัดการองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ หัวข้อ “เทคนิคการจัดทำและบริหารจัดการหลักสูตร re/up skill”

December 1, 2023

พิธีมอบพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

January 3, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรยา กุลวงษ์ ที่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2567

December 21, 2023

กิจกรรมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการใช้งานระบบ e-Portfolio สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนฝึกงาน”

December 7, 2023

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-ดีเด่น (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษาที่ 2566

October 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงงานของนักศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

October 21, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิทาคาฮาชิ บริษัท NMB-Minebea Thai Ltd.

October 20, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ประจำปีการศึกษา 2565

February 5, 2024

โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่การขับเคลื่อนการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

January 28, 2024

การบรรยายพิเศษ เรื่อง CCTV pictures standard & CCTV picture design สำหรับนักพัฒนา Image Processing Video Analytics and Pattern Recognition

January 25, 2024

บรรยายพิเศษเรื่อง Current research status of optimizing the alternative food production

September 20, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสภาวะภายใต้สุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเป้าหมาย BCG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

September 15, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดสกัดและแยกบริสุทธิ์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รางวัลและเกียรติยศ