9

สาขา


15

หลักสูตร


1200

นักศึกษา


178

บุคลากร


สรุปข้อมูลเมื่อ
ปีการศึกษา 2564

“เป็นคณะชั้นนำหนึ่งในห้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”

ข่าวสารและกิจกรรม

July 4, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

July 4, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา1/2565

July 2, 2022

พิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

June 19, 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชั้นส่วนยานยนต์”

May 11, 2022

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

May 11, 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน” สำหรับครูปทุมธานี

July 4, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

July 4, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา1/2565

June 21, 2022

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคการศึกษาที่ 1/2565

July 2, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ซัน สตีล 2021 จำกัด

June 14, 2022

พิธีรับมอบทุนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

May 23, 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ภายใต้ทุน Partnership Initiative Fund:S&T

June 30, 2022

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก และพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะวิชาชีพ

June 28, 2022

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

June 19, 2022

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชั้นส่วนยานยนต์”

July 4, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

July 4, 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา1/2565

July 2, 2022

พิธีทำบุญครบรอบการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลและเกียรติยศ

Apply