บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

May 8, 2024

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์นักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกประสบการณ์นักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โรงเรียนปทุมวิไล โดยมีการนำเสนอคลิปวีดีโอสั้น เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ของนักเรียน และ ผศ.ดร.อารณี โชติโก กล่าวสรุปกิจกรรม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
May 3, 2024

โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) จังหวัดอุดรธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Learning, Artificial Intelligence และ Data Visualization โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในหลักสูตรฯ ได้มีการบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ นำโดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ […]
April 30, 2024

โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Learning, Artificial Intelligence และ Data Visualization ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในหลักสูตรฯ ได้มีการบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ […]
April 30, 2024

การจัดฝึกอบรมด้านดิจิทัล (Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Visualization)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับนายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด คณะทำงาน และผู้บริหารจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจากส่วนกลาง ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านดิจิทัล (Machine Learning, Artificial Intelligence, Data Visualization) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในวันที่ 28-30 เมษายน […]
April 30, 2024

การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับนักเรียนฝึกประสบการณ์นักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โรงเรียนปทุมวิไล

สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กับนักเรียนฝึกประสบการณ์นักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โรงเรียนปทุมวิไล โดยมีอาจารย์ จริญญา ทะหลวย อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ เป็นวิทยากรจัดการอบรม และ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นนักศึกษาพี่เลี้ยง โดยได้จัดอบรมในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการ ST1-304  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
April 26, 2024

โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Machine Learning, Artificial Intelligence และ Data Visualization ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในหลักสูตรฯ ได้มีการบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ […]
April 26, 2024

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกทักษะวิจัย ระยะสั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกทักษะวิจัย ระยะสั้น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
April 25, 2024

การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์นักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โรงเรียนปทุมวิไล

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ การฝึกประสบการณ์นักเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์โรงเรียนปทุมวิไล โดยมี ผศ.ดร.อารณี โชติโก รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ที่มาและความสำคัญ รูปแบบกิจกรรม และผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง ST-1 308 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
April 5, 2024

การรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมค่ายฝึกทักษะวิจัย ระยะสั้น

ผศ.ดร.อารณี โชติโก รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการรายงานความก้าวหน้า กิจกรรมค่ายฝึกทักษะวิจัย ระยะสั้น ของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดงาน