บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

September 15, 2023

กิจกรรมอบรมโมดูลที่ 5 : เรียนรู้ข้อมูล Data visualization and Story telling ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมโมดูลที่ 5 : เรียนรู้ข้อมูล Data visualization and Story telling ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ/ปรับปรุงความรู้และทักษะ Up-Skill, Re-Skill บุคลากรให้มีความรู้เชิงวิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานเชิงลึก ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) […]
September 11, 2023

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Math Camp) ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ “ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Math Camp) ร่วมกับ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 -10 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา […]
September 3, 2023

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมราชนุสรณ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมราชนุสรณ์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ ในวันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนวมราชนุสรณ์ จังหวัดนครนายก โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร เป็นวิทยากรในการจัดอบรมในครั้งนี้
August 23, 2023

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการฯ กับสถานประกอบการ บริษัท เจเนซิส เอกซ์ จำกัด

ผศ.ดร.อารณี โชติโก รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ บริษัท เจเนซิส เอกซ์ จำกัด เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการฯ และหารือแนวทางการร่วมมือในอนาคต ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ST1-217 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
August 21, 2023

โครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Precision Agriculture)

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่ 1: การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อแก้ปัญหาชุมชนภายใต้โครงการยุวชนอาสาเกษตรแม่นยำเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Youth Precision Agriculture) โดยมีชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนวัดเขียนเขต โรงเรียนบ้านนา นครนายก โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนวัดไผ่ดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของชุมชนผ่านกิจกรรมโครงงานด้านเกษตรแม่นยำ นำเสนอแนวคิดแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรชุมชนโดยความร่วมมือของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ […]
August 12, 2023

พิธีปิดโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4)

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานปิดโครงการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
August 9, 2023

พิธีเปิดโครงการค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4)

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดค่ายจุดประกายนวัตกรอาหารรุ่นเยาว์สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
August 8, 2023

การประชุมโครงการระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน หัวหน้าโครงการระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินสมรรถนะ การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (PMS) คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะทำงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุม Kick-Off Meeting กับผู้บริหารโรงพยาบาลรามาและผู้บริหารจากธนาคาร SCB เพื่อวางแผนดำเนินการในการพัฒนาระบบ PMS ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 […]
August 5, 2023

กิจกรรมนำเสนอผลงาน โมดูล 4: การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advance Analytics) สำหรับงานบัญชีและคลังสินค้า ภายใต้หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับภาคอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน โมดูล 4: การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advance Analytics) สำหรับงานบัญชีและคลังสินค้า ภายใต้หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ดีแซดการ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด