ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร


ดำรงตำแหน่ง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 – 15 กุมภาพันธ์ 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน


ดำรงตำแหน่ง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 – 08 กุมภาพันธ์ 2550

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด


ดำรงตำแหน่ง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 08 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์


ดำรงตำแหน่ง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 27 กันยายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์


ดำรงตำแหน่ง 28 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน
Apply