บุคลากร

ภาควิชา/สาขาวิชา

 • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • - สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

  - สาขาวิชาสถิติประยุกต์

  - สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่


 • ภาควิชาเคมี

 • สาขาวิชาฟิสิกส์

 • สาขาวิชาชีววิทยา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

หน่วยงาน

 • ฝ่ายบริหารและวางแผน

 • ฝ่ายวิชาการ

 • ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

 • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 • ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโน และดิจิทัล

Apply