MOU ความร่วมมือ

ข่าว MOU สำหรับบุคลากร

July 8, 2024

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท ไวส ซินเนอจี อินโนเวชั่น จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท ไวส ซินเนอจี อินโนเวชั่น จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยพยาน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะเข้าร่วม ทั้งนี้ทางฝั่งของบริษัท โดย คุณวิทยา เข็มราช กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นผู้ลงนามและกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย […]
June 21, 2024

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ LuZhou Vocational and Technology College

อาจารย์อลงกต สุวรรณมณี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก LuZhou Vocational and Technology College จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ST1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน
June 18, 2024

งานเลี้ยงรับรองอาจารย์และนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ กับ Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์

งานเลี้ยงรับรองอาจารย์และนักศึกษา ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ กับ Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ศศิประภา อัศวะวิบูลย์ ผู้อำนวนการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
May 17, 2024

การประชุมหารือความร่วมมือกับ FUZHOU SOFTWARE TECHNOLOGY VOCATIONAL COLLEGE, CHINA

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ FUZHOU SOFTWARE TECHNOLOGY VOCATIONAL COLLEGE, CHINA (รูปแบบออนไลน์) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาผู้เรียน บุคลากร งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน E-Sport / AR / VR ของทั้งสองหน่วยงานร่วมกันในอนาคต โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ […]
May 17, 2024

พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Agreement (MOA) ด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสู่การสร้างนวัตกรรม กับ นางสายไหม ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และคณะผู้บริหารโรงเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนบดินทรเดชา […]
April 18, 2024

พิธีลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และ ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน (รองหัวหน้าโครงการวิจัย) ได้ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจำแนกรอยสักในงานพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล” เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ […]
March 22, 2024

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดอบรมและการสอบCERT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การประมวลผลบนคลาวด์ด้วย AWS – Amazon Web Services) ร่วมกับ บริษัท The Enterprise Resources Training Co.,Ltd. (ERT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าทางด้านทักษะดิจิทัลกับรองรับการทำงาน และการส่งเสริมอาจารย์หลักสูตร “Train the Trainner AWS – Amazon […]
March 19, 2024

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท เมตาเน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ บริษัท เมตาเน็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนอย่าง Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 […]
March 13, 2024

การสร้างความร่วมมือการฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปทุมวิไล

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูจากโรงเรียนปทุมวิไล ในการสร้างความร่วมมือการฝึกประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปทุมวิไล โดยมี ผศ.ดร.อารณี โชติโก รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และห้อง FABLAB ในวันที่ 12 มีนาคม […]