Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการตอบคำถามด้านจุลชีววิทยาอาหาร — ตุลาคม 30, 2020
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี — ตุลาคม 30, 2020
  3. โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน — ตุลาคม 30, 2020
  4. กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 — ตุลาคม 30, 2020
  5. กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563 — ตุลาคม 29, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ต.ค.
30

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการตอบคำถามด้านจุลชีววิทยาอาหาร

Share

ต.ค.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิจั …

Continue reading »

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
29

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ อำเภอหนองเสื …

Continue reading »

ต.ค.
27

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ต.ค.
23

ภาควิชาเคมีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร อาจารย์ประจำภาควิช …

Continue reading »

ต.ค.
23

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธ …

Continue reading »

Older posts «