Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio) — ตุลาคม 22, 2019
  2. พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช — ตุลาคม 22, 2019
  3. คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน — ตุลาคม 22, 2019
  4. การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์ — ตุลาคม 20, 2019
  5. การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ — ตุลาคม 19, 2019

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ต.ค.
22

เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio)

Quota-Oct2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้ว ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับวุฒิการศึกษาระดับปวช. แบบโควตา (Portfolio) เปิดสมัครผ่าน https://apply.rmutt.ac.th ตั้งแต่ 24 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=11394 หรือโทร 02-5493613,02-5493614,02-5493615 (วันและเวลาราชการ) Share

ต.ค.
22

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

20191022sci_03

รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพิธี ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92253 ภาพโดยกอง ปชส. มทร.ธัญบุรี Share

ต.ค.
22

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน

Annualbudget2020

Share

ต.ค.
20

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาฟิสิกส์

20191020Physcics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นประธานเปิด ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1701 ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92206 Share

ต.ค.
19

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20191019IT_04

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องห้อง ST-1813 ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92191 Share

ต.ค.
19

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาชีววิทยา

20191019bio_03

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92152 Share

ต.ค.
19

โครงการจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191019sci_50

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92112 Share

ต.ค.
18

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

20191017Bio_03

  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ณ ตำบลทับกวาง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในช่วงเช้า และเยี่ยมชมฟาร์ม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น รายวิชาการประกันคุณภาพ และรายวิชาเครื่องมือขั้นสูง เพื่อศึกษา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้จริงในระบบอุตสาหกรรมระดับประเทศ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินอาชีพในภายภาคหน้าของนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92048 Share

ต.ค.
18

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี

1

  ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมงาน Fab Lab คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ดำ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ วัดใผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี Share

ต.ค.
18

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

jobsci20191018STATMATH

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้   Share

Older posts «