Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์” — มกราคม 23, 2020
  2. การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล — มกราคม 22, 2020
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — มกราคม 21, 2020
  4. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี” — มกราคม 21, 2020
  5. ขอเชิญร่วม งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’63 — มกราคม 20, 2020

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดี่ยว อภัยราช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์”

04-print

Share

ม.ค.
22

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

20200121sci_03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ได้นำนักวิจัยในโครงการ ได้แก่ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ไปเก็บข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (DXC) สำนักกิจการยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวงเงิน 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ …

Continue reading »

ม.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200121sci

  Share

ม.ค.
21

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

AssistanDean Amorn

Share

ม.ค.
20

ขอเชิญร่วม งานนัดพบแรงงาน ใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ’63

???????

Share

ม.ค.
20

การประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

messageImage_1579059706556

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหน่วยงาน จากการประกาศผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 Share

ม.ค.
20

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

20200117-2

Share

ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

20200117coopsci_155

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96306 Share

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

20200117sd_140

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับนักกีฬาที่เสียสละเวลาอย่างเต็มความสามารถ และทำหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ในโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96248 Share

ม.ค.
18

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

20200117Roadshow_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96260 Share

Older posts «