Author

Author's details

Date registered: พฤษภาคม 26, 2011

Latest posts

  1. ประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — กุมภาพันธ์ 25, 2021
  2. โครงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (ตามเกณฑ์ EdPEx) — กุมภาพันธ์ 16, 2021
  3. ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ — กุมภาพันธ์ 15, 2021
  4. อบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย — กุมภาพันธ์ 11, 2021
  5. คณะทำงานโครงการ Farm Hug เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี — กุมภาพันธ์ 11, 2021

Most commented posts

  1. รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา — 2 comments
  2. ผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 — 1 comment

Author's posts listings

ก.พ.
25

ประชุมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริห …

Continue reading »

ก.พ.
16

โครงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (ตามเกณฑ์ EdPEx)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

ก.พ.
15

ขอความร่วมมือบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

Share

ก.พ.
11

อบรมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมให้กับผ …

Continue reading »

ก.พ.
11

คณะทำงานโครงการ Farm Hug เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.พ.
02

การปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ม.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Share

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Share

ม.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Share

ม.ค.
19

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุ …

Continue reading »

Older posts «