Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ม.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

ประชุมและลงนามสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2464

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

เทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์เพื่อการปลูกผักสลัดมาตรฐาน EU เพิ่มผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหาร ลดต้นทุน ลดสารอันตรายปนเปื้อน

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

การปลูกข้าวอินทรีย์ด้วยชีวเทคโนโลยีและกลไกจุลินทรีย์ มาตรฐานอินทรีย์ไทย ตามศาสตร์พระราชา

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอโครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ หัวหน้าวิจัยแล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

สถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 9 ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ เรื่อง การทำกาวติดรองเท้า

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามสัญญารับทุนวิจัยจากบริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

รายการชัวร์ก่อนแชร์ เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความหรือผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่” ครั้งที่ 2

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «