Category Archive: ฝึกอบรม สัมมนา

ม.ค.
04

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
02

สาขาวิชาชีววิทยา อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
11

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «