Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

มี.ค.
03

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมงานที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ไ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

สาขาวิชาชีววิทยาเยี่ยมชม บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.จักรพันธ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 และ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «