Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ม.ค.
15

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม

20200115innovation

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ดร.นรพร กลั่นประชา และอาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ Lobby C ชั้น 1 อาคาร INC2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช.สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96517 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

20191017Bio_03

  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ นำนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ณ ตำบลทับกวาง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในช่วงเช้า และเยี่ยมชมฟาร์ม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น รายวิชาการประกันคุณภาพ และรายวิชาเครื่องมือขั้นสูง เพื่อศึกษา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้จริงในระบบอุตสาหกรรมระดับประเทศ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ ดำเนินอาชีพในภายภาคหน้าของนักศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92048 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

20190827IT_23

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นำนักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด เมือวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/88684 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20190619bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78477 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

20180228math_05

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ๋งเป็นโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/83656 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

20180220Bio-1

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีพี่ๆ ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นำเยี่ยมชม และให้ความรู้ ซึ่งเยี่ยมชมทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ (ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล) ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล ( ดร.วีรวัตน์ รังกุพันธุ์) และห้องปกิบัติการวิจัยจีโนม (ดร.สุธาสินี สมยง) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.- 16.00 น . ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84254 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

20180220Bio_06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การกำจัดตะกอน และการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง กรุงเทพมหานคร ใน วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84241 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

20181116วว_77

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และ คุณธนินท์รัฐ วรโชติปวรภาคิน ผู้ประกอบการ บริษัท ภูมิภาคินณ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือกับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ หัวหน้าภาคเคมี หัวหน้างานสหกิจศึกษา และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ โครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ซึ่งจะดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โดย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd.

20181001comsci_06

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Development Software และการ Testing Software เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท Aware Corporation Ltd., ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70676 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «