Category Archive: KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ActiveLearning-KM

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคในการนำ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Active learning

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

ประเด็นการจัดการความรู้เทคนิคการของบวิจัยจากภายนอก

KMresearch2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
28

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management to be Innovetive University (KM12))

20180226OpenKM_82

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management to be Innovetive University (KM12)) โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และพัฒนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/83822 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

20180220KM_32

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานดำเนินโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 โดยมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 2 คือการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84288 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190211KM_15

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 2 คือการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76635 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

STEM-KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 1”  จากการประกวดการนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนกลุ่ม คือ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนฟินแลนด์โมเดลกับการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66606 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

สรุปการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management :KM) ประจำปีการศึกษา 2560

bannerKM60

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

แผ่นพับแนวปฏิบัติที่ดี ประเด็นการจัดการความรู้ 2560

แผ่นพัยKM

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «