Category Archive: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญุบรี จ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างชุมชน ตอน ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIV …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4

ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
11

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
28

การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนด้วยเทคนิคทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «