Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

20200117sd_140

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับนักกีฬาที่เสียสละเวลาอย่างเต็มความสามารถ และทำหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ในโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96248 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

20191226sportRMUTT_02

  นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18″ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95323 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์

20191219sci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และพิธีมอบไท-ตุ้งติ้ง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95068 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

AAA_7142

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94881 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20191215sci_102

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไทและตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94682 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
16

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562

20191214RMUTT_81

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94620 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
02

การแข่งขันกีฬา Science Game 2019

20191130Science Game

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา Science Game 2019 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารยิเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93630 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

DSC_3874

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/93033 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

โครงการ INTENSIVE TOEIC

20191118INTENSIVE TOEIC_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ INTENSIVE TOEIC Faculty of Science and Technology โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง English Cafe’ อาคาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92896 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

Regis2-2562

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โหลดคู่มือขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://oreg2.rmutt.ac.th/registrar/home.asp ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปฏิทินปีการศึกษา 2562 แบบเดิม https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1551 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «