Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ม.ค.
22

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

20200121sci_03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลในโครงการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ โดย ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ ได้นำนักวิจัยในโครงการ ได้แก่ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ ไปเก็บข้อมูลจากศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (DXC) สำนักกิจการยุติธรรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกิจการยุติธรรม ในวงเงิน 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกิจการยุติธรรม ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20200121sci

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

20200117coopsci_155

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96306 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา

20200117sd_140

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับนักกีฬาที่เสียสละเวลาอย่างเต็มความสามารถ และทำหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ในโครงการแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96248 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

20200117Roadshow_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96260 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

20200117sci

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์​ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวัสดิ์​ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ และ​ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์​ วัฒนานนท์​ ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ แด่ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา​ และร่วมปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางงานวิจัย​ เมื่อวันที่​ 17 มกราคม​ 2563 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96242 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสวทช.

20190113-2

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

20190113sci_03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ โรงเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96233   Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววริศรา หนูบุตรที่ได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

karatea

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
09

บรรยากาศการถ่ายทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชา

20190109sci_60

บรรยากาศการถ่ายทำการเรียนการสอนเพื่อจัดทำวีดิทัศน์แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทีมงาน Eduzones ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96132   Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «