Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ต.ค.
19

การประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20191019IT_04

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องห้อง ST-1813 ST-1814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92191 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
19

โครงการจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20191019sci_50

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/92112 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562

2019-10-08coopsci_40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91865 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation)

The Best Oral Presentation

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

หลักสูตรการเพิ่มทักษะเและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ( หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Non-degree)

2019-10-05Non-degree_40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรในหลักสูตรการเพิ่มทักษะเและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภท Non-degree) ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากบริษัท ซีพีแอฟ ฟู๊ดแอนด์เบเวอเรท จำกัด และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91725   Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
04

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากสิงคโปร์

2019-10-03-ITE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากสิงคโปร์ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศ ร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-IT Student Exchange Programme) 2562 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91612   Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-02-scholarship_40

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 ห้องประชุมคณบดี ห้อง ST 1-101 และห้อง Discussion Room อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91596 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขยายเวลาส่งผลงาน การประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ “Conference in Number Theory and Analysis (CNA 2019)”

จอใน

วันปิดรับการส่งบทคัดย่อ 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562 วันปิดรับการส่งบทความฉบับเต็ม 30 กันยายน 2562 ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2562 วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทคัดย่อ 20 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 31 ตุลาคม 2562 วันแจ้งผลตอบรับการพิจารณา บทความฉบับเต็ม 31 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาถึง 10 พฤศจิกายน 2562 Early Registration & Payment Deadline 30 กันยายน 2562 Late Registration …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

กิจกรรม “CDG Road Show 2019”

20190927CDG_45

บริษัทซีดีจี (CDG group) ได้เข้ามาจัดกิจกรรม “CDG Road Show 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท การรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจ และตำแหน่งงานในสายงานคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้มีวิทยากรมาบรรยายในห้วข้อ Blockchain Technology โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/91294 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
24

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Student Exchange Programme)

20190924ITE_98

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ใน “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้และการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในต่างประเทศร่วมกับ Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (RMUTT-ITE IT Student Exchange Programme) 2562″ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «