Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ต.ค.
30

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
29

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

ภาควิชาเคมีเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

อาจารย์สุมนา ปานสมุทร อาจารย์ประจำภาควิช …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพิธ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
22

ประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตรและอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การตรวจมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเทคนิคอณูพันธุศาสตร์ “

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
15

กิจกรรมรายงานตัวกลับของนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี 2563

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «