«

»

ก.พ.
24

ผลการตัดสินการประกวด “สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ประกาศผลการตัดสินการประกวด เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวด บทประพันธ์ร้อยกรองเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์มหาราชันย์ หัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน”

รางวัลชนะเลิศ นางสาวสกุณา สว่างอารมณ์ ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายนพพร  ตั้งแสนสุข สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวกาญกนก อุ่นนุช สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

การประกวดพานพุ่มสักการะ หัวข้อ “รักพ่อ…รู้พอเพียง…รู้ลดโลกร้อน”

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเ้ทศ

 

 

 

 

การประกวดจัดป้ายนิเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวข้อ “น้อมนำปณิธานงานพระราชดำริ ตามรอยพระยุคลบาท”

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

 

การประกวดประชันสักวากลอนสด เทิดพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา

รางวัลชนะเลิศ ทีมเด็กเคมี   ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีมขุนแผน   สาขาวิชา่ชีววิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม COMSCI แนวแนว    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง

รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ภาควิชาเคมี
รางวัลชมเชย สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.