«

»

พ.ค.
08

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่  1 วันอังคารที่  29  พฤษภาคม  2555  ระหว่างเวลา  07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปศาสตร์  และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รุ่นที่  2 วันพุธที่  30  พฤษภาคม  2555  ระหว่างเวลา  07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รุ่นที่  3 วันพฤหัสบดีที่  31 พฤษภาคม  2555 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษา มีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย หรือติดภาระกิจส่วนตัวที่สำคัญไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ประกอบยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นลง และจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.  การแต่งกาย ให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • นักศึกษาชาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย กางเกงแบบสากลทรงสุภาพสีดำหรือสีกรมท่า  และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำหรือรองเท้าผ้าใบสีดำ (สะอาด) ถุงเท้าดำ
  • นักศึกษาหญิง  สวมเสื้อนักศึกษาสีขาว กระโปรงสีดำหรือสีกรมท่าที่สะดวกในการนั่งพื้นและเคลื่อนย้ายเพื่อทำกิจกรรม และสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว (สะอาด) ถุงเท้าสีขาว

2.  การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. ตามวันและคณะที่กำหนดข้างต้น ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ดาว์นโหลดไฟล์ประกาศ  <คลิก>

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*