ประวัติความเป็นมา


ประวัติและความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมชื่อ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ชื่อ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์์ขึ้นที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538
โดย รองศาสตราจารย์ ธรรมนูญ ฤทธิมณี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลในขณะนั้น ซึ่งได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นฐานความรู้ในการศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีีอีกทั้งในขณะนั้นประเทศกำลังขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก ดังนั้นการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงสอดคล้องตามความจําเป็นเร่งด่วนของประเทศและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้การบริหารของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการตามภารกิจหลักของคณะฯ ในระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลดังนี้

(คณบดีคนแรก)
ปี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2546                  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร
ปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2549                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์ เป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จนถึงปัจจุบันภายใต้การบริหารของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

ปี พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
ปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
ปี พ.ศ.2554 – จนถึงปัจจุบัน                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานนามอาคารของคณะฯ ว่า
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา” และได้รับ พระมหากรุณาธิคุณ ให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (5 ธันวาคม 2542) มาประดิษฐานประดับอาคารฯ
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศ ทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ มาประดิษฐาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียน การสอนมาโดยตลอด เพื่อเป็นคณะที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  โดยผลิตบัณฑิตคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ คณะฯ เน้นการจัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสร้างเอกลักษณ์ของคณะที่แตกต่างโดยวางเป้าหมายให้เป็นคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ เน้นการบูรณาการความรู้ท้องถิ่น เข้ากับนวัตกรรมระดับสูง มีการพัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยขั้นสูง เป็นคณะที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ช่วยเหลือสังคมและเป็นที่ต้องการในทุกระดับวิชาชีพ ซึ่งคณะฯ   ได้วางแนวทางในการสร้างความแตกต่างไว้หลายแนวทาง ดังนี้

1.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและมีคุณภาพสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

2. สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเป็นมืออาชีพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งความจริง โดยการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณค่าความเป็นมนุษย์และมืออาชีพด้วยโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ

3. เน้นการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์เป็น เก่งทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพโดยมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

4. เตรียมรับมือกับการแข่งขันด้วยการสร้างคณะให้มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการเรียนการสอน

5. จัดการเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาและการบริหาร

6. พัฒนางานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยขั้นสูง ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่

7. พัฒนาเอกลักษณ์ของคณะให้ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ของตนเอง

8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร สถาบันวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

การแบ่งส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้

(1) สำนักงานคณบดี
(2) ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาคอมพิวเตอร์
2.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.2 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(3) ภาควิชาเคมี
(4) สาขาวิชาชีววิทยา
(5) สาขาวิชาฟิสิกส์

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*