ฝ่ายวิชาการและวิจัย

บุคลากรฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 natenapit ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
โทรศัพท์ 0 2549 4143
โทรสาร 0 2549 4119
E-mail netnapit_k@rmutt.ac.th,
jnetnapit@gmail.com

งานทะเบียนและวัดผล

wasana หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ อาจารย์วาสนา ทองกำแหง
โทรศัพท์ 0 2 549 4156
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail pui555_9@hotmail.com
Ratwadee เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
ชื่อ นางสาวรัตน์วดี เล็กเจริญ
โทรศัพท์ 0 2 549 4156
E-mail babygril555@gmail.com

งานพัฒนาหลักสูตร

 sarawut หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ ดร.ศราวุธ ใจเย็น
โทรศัพท์ 0 2549 4159
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail sarawutjaiyen@gmail.com
 Natjanan เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ นางสาวนัจนันท์ โพธิ์เย็น
โทรศัพท์ 0 2549 4149
โทรสาร 0 2549 4159
E-mail

งานวิจัยและประเมินผล

akapong หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ ดร.อัคคพงษ์ พันธ์พฤกษ์
โทรศัพท์ 0 2549 4158
โทรสาร 0 2549 4164
E-mail aumaum18@hotmail.com
 suchart เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ นายสุชาติ สืบสาม
โทรศัพท์ 0 2549 4164
E-mail dome_su@hotmail.com

งานสหกิจศึกษา

DSC_0176 หัวหน้างานสหกิจศึกษา
ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
โทรศัพท์ 0 2549 4169
โทรสาร 0 2549 4115
E-mail nbuddhakala@yahoo.com
Waratip เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
ชื่อ นางสาววราทิพย์ ตาสาย
โทรศัพท์ 0 2549 4169
E-mail su_cat@hotmail.com
Isamaporn เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
ชื่อ นางอิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน
โทรศัพท์ 0 2549 4136
E-mail ismarpron@hotmail.com

งานประกันคุณภาพ

Ancharee หัวหน้างานประกันคุณภาพ
ชื่อ ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
โทรศัพท์ 0 2549 4137
โทรสาร 0 2549 4137
E-mail unchalee_t@hotmail.com
juthamanee เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
ชื่อ นางสาวจุฑามณี ศรีสุทธิ์
โทรศัพท์ 0 2549 4157
E-mail mu_ling7@hotmail.com

งานบริการวิชาการ

juthamanee หัวหน้างานบริการวิชาการ
ชื่อ นางสาวจุฑามณี ศรีสุทธิ์
โทรศัพท์ 0 2549 4157
E-mail mu_ling7@hotmail.com

งานบัณฑิตศึกษา

Ratwadee หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
ชื่อ นางสาวรัตน์วดี เล็กเจริญ
โทรศัพท์ 0 2549 4156
E-mail babygril555@gmail.com

งานห้องสมุด

หัวหน้างานห้องสมุด
ชื่อ นางชรินธร แก้งคำ
โทรศัพท์ 0 2549 4176
E-mail icecream1943@hotmail.com

งานวิเทศสัมพันธ์

 naris หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
โทรศัพท์ 0 2549 4186
E-mail naris_b@rmutt.ac.th, n_barnthip@hotmail.com

งานสารสนเทศ

podjarin หัวหน้างานสารสนเทศ
ชื่อ นางสาวพจรินทร์ ผาสุข
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4176
E-mail podjarin@rmutt.ac.th

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

 anucha หัวหน้างานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่อ  ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4164
E-mail aimdala@hotmail.com
Taweesak เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่อ นายทวีศักดิ์ มีทองคำ
เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4150
E-mail epe568_power22@hotmail.com

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*