ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

01-แบบคำร้องทั่วไป
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
04-แบบขอเอกสารการศึกษา
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา
12-ใบคำร้องขอคืนสภาพ/ขอรักษาสภาพ/ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์
13-แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
14-แบบขอสำเร็จการศึกษา
15-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
16-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)
17-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.
18-แบบฟอร์มการขอใบรับรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Studen Activity Transcript

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*