Tag Archive: ปฐมนิเทศ

ก.ย.
27

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษ …

Continue reading »

ก.ค.
11

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลั …

Continue reading »

ก.ค.
10

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

ก.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
25

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิตประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์แล …

Continue reading »

มิ.ย.
16

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
11

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading »

มิ.ย.
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

พ.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาส …

Continue reading »

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Older posts «